Perjanjian Pengurusan Pelaburan

Versi: 30 November 2022

Anda ("Pelanggan") dan Wahed Technologies Sdn Bhd (dahulunya dikenali sebagai Wahed Robo Advisor Sdn Bhd), sebuah syarikat berhad swasta Malaysia dan pemegang lesen pasaran modal dan perkhidmatan berlesen untuk pengurusan portfolio di bawah pengurusan pelaburan digital ("Wahed") yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti ("SC") di bawah Akta Perkhidmatan Pasaran Modal 2007, bersetuju untuk memasuki hubungan pengurusan dana yang Wahed akan menguruskan akaun anda dengan Pacific Trustees Berhad sebagai kustodian atau mana-mana kustodian lain yang Wahed boleh pilih pada masa akan datang ("Kustodian").

Perjanjian ini berkuatkuasa pada hari pertama akaun dibuka dengan Kustodian tersebut dan bersedia menerima arahan perdagangan daripada Wahed ("Tarikh Berkuatkuasa") berdasarkan pelan pelaburan yang disyorkan oleh Wahed kepad Client ("Rancangan"). Sebagai balasan kepada perjanjian bersama di sini, Pelanggan dan Wahed bersetuju seperti berikut:

 1. Skop perkhidmatan. Pelanggan dengan ini melantik Wahed sebagai pengurus dana untuk semua aset yang akan ditetapkan melalui deposit atau dipindahkan ke satu atau lebih akaun atau akaun yang akan ditubuhkan atas nama Pelanggan di Kustodian yang ditetapkan (selepas ini "Akaun"). Pelanggan membenarkan Wahed untuk melaksanakan perkhidmatan yang dinyatakan di bawah selaras dengan keadaan kewangan, objektif pelaburan, dan toleransi risiko Pelanggan. Wahed menerima pelantikan yang diterangkan di sini. Pelanggan dengan ini memberi kuasa budi bicara Wahed berhubung dengan Akaun yang akan ditubuhkan atas nama Pelanggan. Pelanggan juga memberi Wahed kuasa untuk membeli dan menjual sekuriti atau produk pelaburan lain, untuk menjual, mengurus, dan melabur semula jumlah atau jenis aset atau pelaburan, sama ada menggunakan ‘margin’ atau sebaliknya, untuk mengarahkan peniaga, pemegang amanah, atau penjaga aset untuk menerima dan menyerahkan sekuriti atau aset lain, dan melaksanakan sebarang keputusan pelaburan untuk Akaun, semuanya tanpa perundingan terlebih dahulu dengan Pelanggan. Kuasa budi bicara ini termasuk kuasa untuk mengupah atau mengekalkan pengurus dana lain untuk menjalankan apa-apa kuasa yang diberikan kepada Wahed di bawah Perjanjian ini, untuk menamatkan atau menggantikan mana-mana pengurus dana lain, dan memperuntukkan aset milik Pelanggan dan tertakluk kepada perjanjian ini di antara aset penasihat dan Akaun lain yang tertakluk kepada perjanjian ini. Kuasa budi bicara ini adalah tertakluk kepada apa-apa batasan bertulis yang lain yang boleh diminta oleh Pelanggan apabila notis bertulis kepada Wahed dan yang dipersetujui oleh Wahed. Pelanggan boleh membatalkan kuasa yang diberikan dengan Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan mengemukakan notis bertulis kepada Wahed. Kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya di dalamnya, Wahed tidak mempunyai kuasa di bawah Perjanjian ini untuk mengambil atau memiliki apa-apa aset dalam Akaun atau mengarahkan penghantaran apa-apa sekuriti atau pembayaran dana kepada dirinya sendiri atau pembuangan langsung sekuriti atau dana sedemikian kepada mana-mana orang lain, selain daripada Pelanggan. Perjanjian ini akan ditamatkan hanya pada penamatan Perjanjian ini atau pada penerimaan oleh Wahed notis bertulis mengenai kematian, ketidakupayaan atau pembubaran Pelanggan. Pelanggan mengakui dan memahami bahawa perkhidmatan yang disediakan oleh Wahed di bawah Perjanjian ini adalah terhad kepada pengurusan aset dalam Akaun Pelanggan.

 1. Objektif Pelaburan; Tanggungjawab Pelanggan. Wahed akan mendapat dari Pelanggan, dan Pelanggan bersetuju untuk menyediakan, maklumat untuk menentukan keadaan kewangan Pelanggan dan objektif pelaburan. Pada atau sekitar masa pelaksanaan Perjanjian ini, Pelanggan akan diminta untuk melengkapkan profil kesesuaian dalam talian. Kecuali jika diarahkan secara bertulis, Wahed akan mengesyorkan strategi pelaburan dan pelaburan berdasarkan maklumat profil yang ditentukan oleh Pelanggan ("Profil Pelaburan") di www.wahedinvest.com atau aplikasi mudah alih kami yang berkaitan ("Laman" atau "Aplikasi") dan konsisten dengan Keadaan kewangan klien dan maklumat lain yang diperoleh daripada analisis profil kesesuaian pelanggan. Wahed akan mematuhi apa-apa batasan yang munasabah, arahan khas, atau permintaan Pelanggan dan akan memberi nasihat kepada pelanggan sekiranya ia menganggap permintaan tersebut tidak munasabah. Pelanggan boleh mengubah apa-apa batasan atau arahan sedemikian dari semasa ke semasa dengan memberitahu Wahed melalui Profil Pelaburan Wahed dalam aplikasi Wahed. Pelanggan bertanggungjawab untuk memaklumkan tentang pengemaskinian atau perubahan kepada status atau keadaan kewangan (termasuk sekatan terhadap akaun Pelanggan) supaya Wahed boleh membuat apa-apa perubahan yang perlu kepada pengurusan atau nasihat yang diberikan berkenaan dengan Akaun. Pelanggan bersetuju untuk mengekalkan alamat e-mel yang sah pada fail di bawah Profil Pelanggan. Sekiranya Pelanggan gagal mengekalkan alamat e-mel yang sah, Wahed boleh menamatkan Perjanjian ini di atas budi bicara Wahed.

  Pelanggan mengiktiraf bahawa nilai dan kegunaan perkhidmatan penasihat pelaburan Wahed bergantung kepada ketepatan dan kesempurnaan maklumat yang diberikan oleh Pelanggan dan penyertaan aktif oleh Pelanggan dalam hubungan dengan Wahed. Oleh itu, pelanggan bersetuju untuk memberikan maklumat dan dokumen yang lengkap dan tepat yang diperlukan oleh Wahed, dalam kebijakan Wahed, untuk memberikan perkhidmatan di bawah ini. Keadaan atau objektif klien mungkin berubah pada masa akan datang dan hanya boleh disampaikan kepada Wahed melalui menukar Profil Pelaburan, yang menghantar mesej automatik ke Wahed.

 1. Jagaan. Wahed tidak akan mengekalkan hak penjagaan fizikal dana Pelanggan dan sekuriti yang dipegang dalam Akaun Pelanggan. Dana dan sekuriti pelanggan akan dipegang untuk disimpan oleh kustodian yang memenuhi syarat "kustodian," sebagaimana yang ditakrifkan sebagai institusi dalam pengertian seksyen 121 Akta Perkhidmatan Pasaran Modal 2007 (kemudian daripada ini, "Kustodian"), yang mungkin dikehendaki untuk menjadi kustodian tertentu yang dipilih oleh Wahed mengikut budi bicara mutlaknya. Semua cek untuk tujuan pelaburan hendaklah dibayar kepada Kustodian dan dihantar terus kepada Kustodian melalui arahan yang ditunjukkan di Laman ini. Pelanggan tidak akan memindahkan kepada Wahed, dana yang ditujukan untuk pelaburan dalam cara lain kecuali seperti yang ditunjukkan di Laman, wayar atau sebaliknya. Akaun pelanggan akan dipegang dalam akaun amanah omnibus dimana dana pelanggan akan disatukan bersama dana yang diterima daripada pelanggan lain. Dana yang dipegang dibawah akaun amanah omnibus akan terdedah kepada risiko dan tidak tertakluk kepada perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada dana yang disimpan berasingan. Dibawah akaun amanah omnibus, pelaburan pelanggan akan didaftar secara kolektif dibawah nama Wahed dan Kustodian sebagai ganti dibawah nama individu pelanggan.  Wahed tidak akan bertindak sebagai kustodian bagi aset dalam Akaun dan tidak bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk sebarang tindakan, kelakuan, atau peninggalan oleh Kustodian. Berdasarkan Perjanjian ini, Wahed tidak akan mempunyai keupayaan untuk memindahkan dana atau aset Pelanggan, kecuali setakat mana yang diizinkan di dalam Perjanjian ini. Sekiranya Wahed diberi kuasa untuk memotong bayaran, ia akan dianggap sebagai jagaan terhad bagi tujuan pengawalseliaan tertentu.

 1. Hubungan Kustodian; Transaksi Akaun. Wahed diberi kuasa untuk memberikan arahan kepada Kustodian berkenaan dengan semua keputusan pelaburan berkenaan dengan aset yang dipegang dalam Akaun Pelanggan. Kustodian dengan ini diberi kuasa dan diarahkan untuk melaksanakan transaksi, menyampaikan sekuriti, dan mengambil tindakan seperti mana yang Wahed arahkan berkaitan dengan prestasi obligasi Wahed berkenaan dengan aset tersebut, termasuk, tanpa batasan, urus niaga broker sekuriti. Dalam mengesyorkan kustodian, Wahed pada umumnya akan mengambil kira faktor-faktor seperti (a) harga; (b) kemudahan yang disediakan broker, kebolehpercayaan dan tanggungjawab kewangan; (c) keupayaan broker atau kustodian untuk melaksanakan transaksi, terutamanya yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti masa, saiz pesanan dan pelaksanaan perintah, walaupun Akaun tidak boleh menjadi benefisiari langsung atau eksklusif bagi perkhidmatan tersebut; dan (e) apa-apa faktor lain Wahed dianggap relevan.

 1. Perbelanjaan dan Yuran-yuran Lain. Unit amanah dan produk pelaburan yang serupa membayar pengurus pelaburan untuk pengurusan dan perbelanjaan aset dana, termasuk yuran pengurusan, ditolak daripada semua aset dana, akan dikenakan ke atas nilai aset bersih saham dana yang dimiliki oleh Pelanggan. Oleh itu, ianya ditanggung secara berasingan oleh Pelanggan dan sebagai tambahan kepada sebarang bayaran yang dikenakan oleh Wahed. Terdapat juga yuran dan perbelanjaan lain yang perlu dibayar di luar Perjanjian ini, di mana berkenaan, termasuk  perbelanjaan atau caj sampingan lain yang berkaitan dengan pemindahan dana antara portfolio. Penerangan mengenai jenis yuran dan perbelanjaan yang dikenakan oleh pelaburan tertentu diterangkan dalam kontrak, yang berkenaan dengan pelaburan tertentu.

  Foreign Currency Exchange Service Fee

  Semua deposit, pengeluaran and pemindahan dana antara portfolio kepada dana denominasi matawang asing didalam Portfolio Bertema (seperti yang ditakrifkan dibawah) akan dikenakan bayaran caj tertakluk sehingga satu peratus (1%) daripada amaun yang akan dilaburkan kedalam dana.

  "Portfolio Bertema" bermaksud portfolio ini dilabur dalam jangka masa panjang yang diharapkan dapat mengaut keuntungan dari perubahan ekonomi makro. Portfolio mungkin dilabur dalam kelas aset tunggal dan mungkin tidak mempunyai faedah kepelbagaian.

 1. Pengesahan Dagangan. Broker yang melaksanakan dagangan atau mana-mana broker lain yang dipilih Wahed untuk melaksanakan dagangan, akan menghantar dan menyerahkan kepada Pelanggan suatu pengesahan transaksi berkenaan dengan penyertaannya dalam transaksi tersebut. Kecuali apabila Pelanggan mengarahkan sebaliknya, melalui perjanjian sub-kustodial atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, Wahed tidak akan bertanggungjawab untuk meneruskan pengesahan apa-apa transaksi yang dilakukan untuk Pelanggan.

 1. Pengesahan dan Penyata Akaun. Pelanggan bersetuju untuk (i) dengan teliti mengkaji semula sewaktu penerimaan, semua pengesahan, kenyataan, dan laporan yang dihantar oleh Kustodian kepada Pelanggan, dan (ii) untuk membandingkan pengesahan Akaun, kenyataan, dan laporan yang diterima daripada Kustodian dengan laporan yang diterima dari Wahed. Pelanggan akan memaklumkan kepada Wahed dan / atau Kustodian sebarang percanggahan atau aktiviti yang tidak dibenarkan. Wahed boleh menganggap semua pengesahan, penyataan, dan laporan yang telah diterima sepenuhnya oleh Pelanggan sebagai benar dan konklusif melainkan diberitahu dalam tempoh tujuh (7) hari kalendar daripada penerimaan. Pelanggan memahami dan mengakui bahawa disebabkan oleh pasaran kewangan yang tidak menentu, Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya atas apa-apa kerugian yang mengakibatkan kegagalan Pelanggan memaklumkan apa-apa percanggahan atau aktiviti yang tidak dibenarkan dalam tempoh tujuh (7) hari kalendar yang dinyatakan dalam perenggan ini .

 1. Pengurus Dana Pihak Ketiga. Wahed boleh mengesyorkan bahawa semua atau sebahagian daripada aset dalam Akaun dikendalikan oleh pengurus dana pihak ketiga ("Penasihat Pihak Ketiga"). Yuran yang dikenakan oleh Penasihat Pihak Ketiga sedemikian akan didedahkan sepenuhnya kepada Pelanggan pada dokumen pendedahan atau perjanjian pendedahan berasingan di antara Pelanggan dan Penasihat Pihak Ketiga. Dalam sesetengah keadaan, yuran penasihat yang dibayar kepada Wahed menurut perenggan yang bertulis "Yuran Penasihat Belakang Wahed" di bawah mungkin dibayar daripada jumlah yuran yang dikenakan oleh Penasihat Pihak Ketiga, dengan itu mengurangkan jumlah jumlah yuran yang disimpan oleh Penasihat Pihak Ketiga. Jika demikian, ia akan diterangkan dalam dokumen pendedahan atau perjanjian pendedahan yang berasingan di antara Pelanggan dan Penasihat Pihak Ketiga.

 1. Yuran Menyeluruh Wahed

  Semua aset dalam Akaun diuruskan melalui "Program Yuran Menyeluruh" yang mana Wahed adalah pengurus portfolio tunggal. Pelanggan bersetuju membayar yuran tunggal ("Yuran Menyeluruh"), yang berbeza dari 0.39% hingga 0.79% setahun dari nilai bersih Akaun Pelanggan atau yuran minimum sebanyak RM 2.50 sebulan bagi Pelanggan yang mempunyai 2 atau lebih portfolio yang aktif dan didanakan, berdasarkan Jadual Bayaran Pengurusan Pelaburan dalam Perjanjian ini. 

  Semua yuran akan didedahkan sepenuhnya kepada Pelanggan. Yuran Menyeluruh akan digunakan sebahagiannya untuk membayar perbelanjaan berikut: komisen broker, caj transaksi dan yuran pengendalian seperti yang diperuntukkan dalam panduan harga Kustodian. Bahagian baki Yuran Menyeluruh selepas pembayaran perbelanjaan tersebut dibayar kepada Wahed untuk pengurusan Akaun. Pelanggan mengakui bahawa ia mungkin dikehendaki memasuki perjanjian berasingan dengan penjaga berkenaan dengan pengaturan Yuran Menyeluruh, dan apa-apa percanggahan di antara perjanjian berasingan ini dan Perjanjian ini akan diselesaikan memihak kepada perjanjian berasingan tersebut.

  Yuran Menyeluruh akan dikira dan dikenakan pada setiap hari di mana Kustodian dibuka untuk urusan perniagaan. Ianya akan dan dikirimkan ke Wahed bulanan dalam tunggakan. Yuran Menyeluruh hendaklah dikira dengan membahagikan jumlah Hari Perniagaan dalam tahun kalendar, hasil daripada Nilai Portfolio Semasa (seperti yang ditakrifkan di bawah) dan Kadar Tahunan (atas asas campuran yang ditentukan pada Jadual Yuran Pengurusan Pelaburan Wahed) yang sepadan dengan Julat Pengebilan Aset (Asset Billing Range), seperti yang ditakrifkan di bawah, untuk Akaun seperti yang ditunjukkan pada carta di bawah. Julat Pengebilan Aset adalah lebih rendah dari Nilai Portfolio Semasa dan Nilai Deposit Bersih (seperti yang ditakrifkan di bawah) pada tarikh pengiraan.

  "Hari Perniagaan" bermaksud hari (selain hari Sabtu, Ahad atau cuti umum) di mana institusi kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007 dibuka untuk perniagaan di Kuala Lumpur, Malaysia.

  "Nilai Portfolio Semasa" bermaksud nilai akaun seperti yang dicerminkan pada rekod Kustodian sewaktu penutupan dagangan pada hari pengiraan tersebut.

  "Nilai Deposit Bersih" bermaksud nilai semua wang dan sekuriti yang didepositkan, dipindahkan, atau dijelaskan di dalam Akaun, ditolak nilai semua wang dan sekuriti yang dikeluarkan, dipindahkan atau dicatatkan daripada Akaun.

  Jadual Bayaran Pengurusan Pelaburan

  Bagi seseorang Pelanggan yang melabur dalam 1 portfolio aktif dan didanakan*:

  Julat Pengebilan Aset (Asset Billing Range)
  Kadar tahunan


  RM100 - RM499,999
  0.79%

  RM500,000 dan ke atas
  0.39%

  * Tiada yuran minimum bulanan

  Bagi seseorang Pelanggan yang melabur dalam 2 atau lebih portfolio yang aktif dan didanakan^:

  Julat Pengebilan Aset (Assets Billing Range)
  Kadar tahunan


  RM100 - RM499,999
  0.79%

  RM500,000 dan ke atas
  0.39%

  ATAU

  Yuran minimum sebanyak RM 2.50 sebulan 

  ^ Bagi Pelanggan yang mempunyai 2 atau lebih portfolio yang aktif dan didanakan, Yuran Menyeluruh yang dikenakan adalah 0.79% atau 0.39% dari nilai bersih Akaun Pelanggan, atau RM 2.50 sebulan, mengikut kadar yang lebih tinggi. Bagi tujuan pengiraan yuran, portfolio yang tidak aktif tidak akan diambil kira dalam menentukan samada Pelanggan akan dikenakan yuran minimum. 


  “Portfolio aktif dan didanakan” bermaksud nilai portfolio yang mempunyai RM 100 dan keatas.

  “Portfolio tidak aktif” bermaksud nilai portfolio yang mempunyai RM99.99 dan kebawah. 

  Wahed akan memaklumkan kepada Pelanggan sebarang kenaikan atau penurunan dalam Yuran Menyeluruh. Peningkatan dalam Yuran Menyeluruh akan berkuat kuasa untuk Akaun anda bermula pada bulan berikutnya yang bermula sekurang-kurangnya 30 hari selepas Wahed menghantar atau menyiarkan notis tersebut. Pengurangan Yuran Pembungkusan akan berkuatkuasa untuk Akaun bermula pada bulan berikutnya berikutan pengurangannya. (a). Jika Pelanggan menutup Akaun, menarik balik seluruh baki Akaun, atau sebaliknya menamatkan Perjanjian ini pada mana-mana tarikh selain daripada hari perniagaan terakhir bulan itu (kecuali dalam keadaan yang diliputi oleh Seksyen 9 (b)), dalam setiap kes dengan bahagian ini di sini, Pelanggan akan membayar apa-apa yuran harian agregat tertunggak untuk tempoh dari hari itu sebaik selepas hari terakhir bulan kalendar terakhir yang telah dibayar oleh Pelanggan, melalui tarikh berkuatkuasa pengeluaran atau penamatan tersebut, pada tarikh berkuatkuasa .

 • Sekiranya, untuk apa-apa sebab, Wahed akan menutup dan menjual semua pegangan yang ada di dalam Akaun, Pelanggan boleh menerima hasil bahagian yang dibubarkan Akaun, dan Perjanjian ini akan ditamatkan, tertakluk kepada Seksyen 19 di sini.

 • Jika atas apa jua sebab terdapat wang yang tidak mencukupi yang terdapat di dalam Akaun untuk menampung Yuran Menyeluruh Wahed pada masa mereka ditaksir dan ditolak dari Akaun, Wahed, menurut budi bicara mutlaknya, boleh menyebabkan sekuriti dalam Akaun untuk dijual untuk menampung yurannya.

 • Wahed berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengurangkan atau mengetepikan Yuran Menyeluruh untuk Akaun Pelanggan tertentu bagi sebarang tempoh masa yang ditetapkan oleh Wahed. Di samping itu, Pelanggan bersetuju bahawa Wahed boleh memilih untuk tidak mengenekan Yuran Menyeluruh kepada akaun pelanggan selain daripada Pelanggan, tanpa notis kepada Pelanggan dan tanpa membatalkan yurannya untuk Pelanggan.


  Pendapatan Wahed tidak bergantung kepada perkongsian keuntungan yang direalisasikan atau peningkatan modal dari mana-mana bahagian aset atau dana Pelanggan.

  Pelanggan mengakui bahawa Pelanggan akan bertanggungjawab untuk membayar apa-apa perbelanjaan atau jenis-jenis yuran yang disebutkan dalam perenggan 8 di atas, dan bahawa perbelanjaan serta yuran adalah berasingan daripada Yuran Menyeluruh yang dikenakan di bawah Perjanjian ini.

 1. Penilaian. Portfolio pelanggan dalam Akaun akan dinilai menggunakan maklumat pasaran terkini yang didapati daripada pembekal data pihak ketiga. Baki harian portfolio Pelanggan dinilai menggunakan harga penutup semasa sekuriti asas dan/atau dana dan ianya akan dilaporkan dalam Ringgit Malaysia dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan terdekat, dimana berkaitan, berdasarkan harga penutup semasa kadar pertukaran pasaran, mengikut mana yang berkaitan. Wahed tidak bertanggungjawab bagi ketepatan, ketepatan masa dan kelengkapan maklumat yang dilaporkan oleh pembekal data pihak ketiga dan Wahed tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang timbul daripada penggunaan atau kebergantungan kepada sebarang maklumat tersebut oleh Pelanggan.
 2. Cara Pembayaran. Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa yuran yang disebut dalam Perjanjian ini akan ditolak terus dari Akaun Pelanggan oleh Kustodian dan dihantar kepada Wahed. Pelanggan memberi kebenaran dan bersetuju untuk membayar Yuran Menyeluruh yang telah ditetapkan secara debit terus dari Akaun. Pelanggan dan Wahed bersetuju bahawa untuk membayar yuran tersebut, dan sekiranya tiada wang di dalam akaun Pelanggan pada masa bayaran tersebut perlu diselesikan, Wahed akan menjual aset Pelanggan secara munasabah untuk menyelasaikan amaun tersebut. Adalah tanggunjawab Pelanggan untuk mengesahkan yuran-yuran. Sebarang notifikasi akan dilakukan melalui Akaun Pelanggan atau alamat e-mel yang diberi kepada Wahed.   
 1. Laporan Berkenaan Dengan Akaun. Wahed akan mengeluarkan laporan bulanan berasingan yang berkenaan dengan Akaun Pelanggan yang menyatakan pegangan portfolio sebenar, yuran and caj-caj yang perlu dibayar oleh Pelanggan. Laporan ini juga termasuk senarai pegangan semasa, data prestasi, penyata untung rugi atau ringkasan pasaran kewangan seperti yang dikehendaki oleh garis panduan.

 1. Proksi, Prosiding Undang-Undang dan Tuntutan Mahkamah. Pelanggan memahami dan bersetuju untuk mengekalkan hak untuk mengundi semua proksi yang diminta bagi sekuriti di dalam Akaun Pelanggan. Wahed tidak perlu mengambil sebarang tindakan atau memberi sebarang nasihat mengenai undian proksi yang diminta oleh atau berkenaan dengan pihak yang menerbitkan sekuriti tersebut yang berada dalam pegangan Akaun dari masa ke semasa. Selain itu, Wahed tidak akan mengambil sebarang tindakan atau memberi sebarang nasihat mengenai mana-mana sekuriti yang dinamakan atau terlibat dalam tuntutan mahkamah, diisytihar muflis atau terlibat dengan mana-mana prosiding undang-undang.  Akan tetapi, Wahed akan menghantar kepada Pelanggan apa-apa maklumat mengenai tuntutan mahkamah yang melibatkan sekuriti yang berada dalam Akaun Pelanggan.  

 1. Permintaan atau Penerimaan (Solicitation). Wahed boleh, dari masa ke semasa, memberikan faedah ekonomi, seperti pengurangan atau pengecualian yuran pengurusan pelaburan Wahed kepada Pelanggan untuk memberi rujukan keluarga dan rakan-rakan untuk menjadi pelanggan Wahed. Jika Pelanggan terlibat dalam apa-apa aktiviti rujukan dan / atau menerima apa-apa manfaat ekonomi dari Wahed untuk aktiviti rujukan tersebut, Perjanjian pelanggan, mewakili dan memberi jaminan: (i) dia tidak terlibat dalam sebarang tindakan jenayah dan  ia akan mematuhi arahan atau arahan yang munasabah yang diberikan oleh Wahed dari masa ke semasa. Jika Pelanggan telah dirujuk oleh rakan, ahli keluarga atau mana-mana orang lain yang terlibat dalam aktiviti rujukan untuk Wahed, Pelanggan dengan ini mengakui bahawa telah menerima dokumen yang mengandungi pendedahan yang terperinci.

 

 1. Komunikasi. Pelanggan boleh mengemas kini atau menukar situasi kewangan berkenaan dengan Akaun Pelanggan dengan Wahed melalui laman sesawang dan di mana perlu, disahkan melalui Profil Akaun Pelanggan secepat mungkin.     

 1. Data Pelanggan. Selain daripada yang tertera dalam perjanjian ini atau Polisi Privasi Wahed, seperti yang dipinda dari masa ke semasa, atau dipersetujui oleh Pelanggan  atau dikehendaki oleh undang-undang, Wahed tidak akan mendedahkan sebarang informasi peribadi atau kewangan Pelanggan (“Data Pelanggan”) kepada mana-mana pihak ketiga dan Wahed akan mengambil langkah yang munasabah dari segi komersil untuk melindungi Data Pelanggan dari  diakses atau didedahkan tanpa kebenaran. 

  Pelanggan memberi kuasa kepada Wahed untuk memberi salian perjanjian ini kepada mana-mana Kustodian sebagai bukti pihak Wahed mempunyai kuasa untuk memberi arahan, meminta maklumat mengenai Akaun dari Kustodian dan untuk bertindak atas Pelanggan. Pelanggan memberi kuasa kepada Wahed untuk mendedahkan sebarang maklumat kewangan atau peribadi kepada pihak penyedia perkhidmatan termasuk dan tanpa sebarang limitasi, kustodian atau broker saham dah sekutunya, pengurus dana pihak ketiga dan setukunya, paparan akaun, prestasi, atau penyedia perkhidmatan pengagregatan, dan pihak yang menyelengarakan atau memberi servis kepada perisian atau laman web pengurusan perhubungan pelanggan. Pelanggan mengakui bahawa telah menerima dan mengkaji Polisi Privasi dan membenarkan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Data Klien seperti yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini dan Polisi  Privasi.       

                                                     

 1. Risiko Cukai Tiada peruntukkan dalam Perjanjian ini atau sebarang dokumen lain yang diterima daripada Wahed hendaklah ditafsirkan sebagai memberikan sebarang nasihat undang-undang, perakaunan, harta tanah, aktuari, atau cukai. Pelanggan bersetuju untuk mengkaji maklumat yang tersedia secara terbuka mengenai sekuriti dan penyata broker, pengesahan transaksi dan borang laporan cukai yang disediakan oleh Wahed untuk maklumat berkaitan cukai. Setiap Pelanggan mesti bergantung kepada wakilnya sendiri, termasuk peguam dan akauntannya, mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang, cukai dan yang berkaitan dengan sebarang aset dalam Akaun atau sebarang transaksi Akaun dan untuk penyediaan sebarang dokumen perundangan, perakaunan atau cukai. 

  Percukaian ke atas urus niaga sekuriti sangat rumit dan tiada percubaan dibuat di sini untuk menerangkan sepenuhnya pelbagai peraturan cukai berkenaan dengan urus niaga atau untuk menerangkan secara terperinci peraturan yang disebutkan. Walau bagaimanapun, beberapa perkara umum perlu diambilkira. Setiap Pelanggan harus meminta khidmat penasihat cukai peribadi mereka mengenai cukai hasil dari pelaburan dengan Wahed berdasarkan kepada keadaan masing-masing. Penasihat cukai Pelanggan dan Pelanggan bertanggungjawab atas bagaimana transaksi dalam Akaun Pelanggan dilaporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri atau mana-mana pihak berkuasa cukai lain. Wahed tidak bertanggungjawab kepada Pelanggan ke atas cukai dari hasil sebarang transaksi.

 1. Kontrak Tidak Eksklusif. Pelanggan sedia maklum bahawa Wahed menyediakan khidmatnya kepada lebih daripada satu pelanggan, dan boleh memberikan nasihat, dan mengambil tindakan, berkenaan dengan mana-mana pelanggan lain yang mungkin berbeza dari nasihat yang diberikan, atau masa atau jenis tindakan yang diambil, berkenaan dengan Akaun Pelanggan, selagi ia adalah sebahagian dari polisi Wahed, dan setakat mana yang dapat dilaksanakan, untuk memperuntukkan peluang pelaburan untuk Akaun Pelanggan dalam tempoh masa dan pada dasar yang setara dengan pelanggan lain. Wahed tidak mempunyai kewajipan untuk mendedahkan kepada Pelanggan pembelian atau penjualan mana-mana sekuriti yang Wahed, prinsipal, sekutu, atau pekerjanya boleh membeli atau menjual untuk akaun mereka sendiri atau akaun pelanggan lain. Pelanggan mengakui bahawa Yuran Menyeluruh yang dikenakan kepada Pelanggan mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari apa yang Wahed mengenakan pelanggan lain untuk perkhidmatan yang sama atau serupa, dan yuran yang lebih rendah untuk perkhidmatan yang serupa mungkin tersedia dari sumber lain.

 1. Tempoh dan Pemberhentian. Perjanjian ini bermula pada tarikh penerimaan oleh Wahed seperti yang ditunjukkan di bawah dan akan berterusan sehingga ditamatkan mengikut peruntukan dalam perenggan ini atau mana-mana peruntukan lain dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini boleh ditamatkan oleh salah satu pihak dengan sebab atau tanpa sebab dengan memberi notis kepada pihak yang lain, notis diberikan oleh Pelanggan kepada Wahed melalui Laman dan oleh Wahed ke Pelanggan melalui alamat e-mel utama dalam Aplikasi Akaun Pelanggan yang dikemaskini oleh Pelanggan dari masa ke semasa. Pengeluaran pelaburan Pelanggan dari semua Akaun di bawah Perjanjian ini akan menamatkan Perjanjian ini. Setelah menerima permohonan pemberhentian, Yuran Pembungkusan akan dikira sehingga tarikh pemberhentian dan dinilai mengikut kadar yang dipersetujui. Bahagian belum direalisasi dari yuran prabayar akan dibayar balik dan sebarang yuran yang belum dibayar dan belum dibayar akan dinilai sebelum pengeluaran terakhir pembayaran akhir, jika ada. Pengeluaran bayaran balik pembayaran atau invois bayaran akan dihantar kepada Pelanggan dalam masa tiga puluh (30) hari perniagaan dari tarikh penerimaan notis pemberhentian. Pelanggan sedia maklum bahawa Wahed tidak akan menyediakan perkhidmatan sekiranya sebarang hutang Pelanggan tidak dibayar melebihi tiga puluh (30) hari. Di samping itu, semua penamatan dan yuran pemindahan, jika ada, yang dinilai oleh Kustodian adalah tanggungjawab Pelanggan. Pemberhentian Perjanjian ini tidak akan menjejaskan (a) kesahihan sebarang tindakan yang telah diambil oleh Wahed di bawah Perjanjian ini; (b) liabiliti atau obligasi pihak-pihak daripada transaksi yang dimulakan sebelum pemberhentian Perjanjian ini; atau (c) Kewajipan Pelanggan membayar yuran nasihat (pro-rated melalui tarikh pemberhentian). Selepas pemberhentian Perjanjian ini, Wahed tidak akan melaksanakan sebarang fungsi berhubung dengan pengurusan Akaun, dan pengurusan selanjutnya bagi akaun-akaun itu adalah tanggungjawab Pelanggan. 

 1. Pengantaraan / Timbang tara. Perjanjian ini mengandungi peruntukkan untuk  pengantaraan dan timbang tara. Kecuali perkara-perkara untuk pelepasan injunktif, adalah dipersetujui bahawa semua kontroversi atau pertikaian yang mungkin timbul antara Pelanggan dan Wahed (dan / atau Kustodian, sub-penasihat, atau wakil), mengenai apa-apa transaksi atau perintah, pembinaan, prestasi, atau pelanggaran Perjanjian atau mana-mana Perjanjian lain antara Pelanggan dan Wahed, sama ada dibuat sebelum, pada, atau selepas tarikh Perjanjian ini, termasuk apa-apa kontroversi mengenai sama ada sesuatu isu layak diklasifikasikan tuntutan timbang tara, hendaklah diselesaikan sama ada melalui pengantaraan yang dimulakan atas permintaan salah satu pihak, atau jika tidak diselesaikan oleh pengantaraan, melalui timbang tara, melainkan jika tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang negeri atau persekutuan. Sebarang pengantaraan atau timbang tara akan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia melainkan jika sebaliknya dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Apa-apa timbang tara hendaklah dijalankan selaras dengan kaedah-kaedah Pusat Timbang Tara Antarabangsa Pusat (AIAC) yang berkenaan dan undang-undang Malaysia. Penghakiman ke atas penganugerahan timbang tara boleh dimasukkan ke dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa ke atas hal perkara kontroversi.

  Walau bagaimanapun, peruntukkan timbang tara ini  tidak menghadkan atau memberi kesan terhadap hak-hak Pelanggan di bawah Akta Perkhidmatan Pasaran Modal atau undang-undang sekuriti yang berkaitan. Berkenaan dengan kontroversi atau pertikaian yang mungkin timbul antara Pelanggan dan Wahed mengenai perkara yang melibatkan pelanggaran undang-undang sekuriti yang berkenaan, pelanggaran undang-undang biasa atau tugas statutori, proses pengantaraan dan timbang tara ini bukan merupakan pengabaian hak-hak hukum yang disediakan di bawah undang-undang yang disebutkan di atas , termasuk hak untuk memilih forum, sama ada melalui timbang tara atau adjudikasi, untuk mencari resolusi kepada pertikaian.

 1. Pengiktirafan Risiko. Wahed akan membuat pertimbangkan atas dasar percaya mutlak dalam memberikan perkhidmatan kepada Pelanggan. Pilihan pelaburan yang dilakukan oleh Wahed bagi Pelanggan tidak boleh dijadikan sebagai nasihat perundangan atau percukaian, , analisa atau pendapat. Wahed tidak menjamin prestasi masa depan atau sebarang prestasi, kejayaan atas keputusan atau strategi pelaburan digunakan Wahed, atau kejayaan pengurusan Akaun secara keseluruhannya oleh Wahed. Pelanggan memahami bahawa keputusan pelaburan yang dibuat oleh Wahed bergantung kepada pelbagai risiko pasaran, mata wang, ekonomi, politik, dan perniagaan, dan keputusan pelaburan tidak akan selalu menguntungkan. Wahed akan memberi nasihat hanya berkenaan dengan sekuriti, wang, dan pelaburan lain di dalam Akaun dan, dalam membuat cadangan untuk Akaun, Wahed tidak akan mempertimbangkan mana-mana sekuriti, wang atau pelaburan lain yang dimiliki oleh Pelanggan.
 2. Liabiliti Wahed. Kecuali jika terdapat peruntukkan undang-undang yang sebaliknya, Wahed tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atas (a) sebarang kerugian yang dialami Pelanggan disebabkan oleh keputusan pelaburan yang dibuat atau tindakan lain yang diambil atau tidak diambil dengan niat yang baik oleh Wahed dengan tahap penyeliaan, kemahiran , pertimbangan, dan ketekunan di bawah keadaan yang seseorang yang berhemah yang bertindak dalam kapasiti fidusiarinya; (b) sebarang kerugian yang dialami daripada tindakan Wahed yang mematuhi arahan atau sekatan bertulis atau lisan Pelanggan; (c) sebarang tindakan atau kegagalan untuk bertindak oleh Kustodian yang mana Wahed mengarahkan urusniaga untuk Akaun, atau oleh mana-mana pihak ketiga yang lain; (d) kehilangan atau kegagalan atau kelewatan dalam melaksanakan apa-apa kewajipan di bawah Perjanjian ini yang timbul daripada atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh keadaan di luar kawalan munasabah Wahed, termasuk tanpa had, bencana, gempa bumi, kebakaran, banjir, peperangan, keganasan, gangguan sivil atau tentera, sabotaj, wabak, rusuhan, gangguan, kerugian atau kerosakan utiliti, telekomunikasi, perisian komputer atau perkakasan, perkhidmatan pengangkutan atau komunikasi, kemalangan, pertikaian buruh, tindakan pihak berkuasa sivil atau tentera, pihak berkuasa, pihak berkuasa kawal selia atau bursa sekuriti tindakan, ketidakupayaan untuk mendapatkan buruh, bahan, peralatan, atau pengangkutan dan Kustodian yang enggan mengikut  arahan Wahed; atau (e) sebarang kerosakan yang terhasil secara tidak langsung, khas, sampingan, atau berbangkit. Pelanggan akan menanggung kerugian dan mempertahankan Wahed dan pengarah, pegawai, pemegang saham, pekerja dan afiliasi Wahed, dan melepaskan dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerugian, ganti rugi, liabiliti dan perbelanjaan, kerana ia ditanggung, oleh sebab apa-apa tindakan atau peninggalan Pelanggan atau peniaga atau mana-mana kustodian, peniaga, ejen atau pihak ketiga lain yang dipilih oleh Wahed dengan cara yang berpatutan secara komersial atau dipilih oleh Pelanggan. Di bawah keadaan tertentu, undang-undang sekuriti persekutuan dan negeri akan mengenakan liabiliti kepada orang yang bertindak dengan percaya mutlak, dan oleh itu, tiada apa-apa dalam Perjanjian ini yang akan mengetepikan atau mengehadkan apa-apa hak yang mungkin ada di bawah undang-undang tersebut.

 1. Prosiding Undang-Undang. Pelanggan bersetuju bahawa Wahed tidak akan menasihati atau bertindak bagi Pelanggan dalam sebarang prosiding undang-undang, termasuk kemuflisan atau tuntutan mahkamah, yang melibatkan sekuriti yang terdapat atau sebelum ini terdapat  dalam Akaun Pelanggan atau penerbit sekuriti

 1. Status Pendaftaran Wahed. Wahed memiliki Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan mungkin juga, dari masa ke semasa, akan didaftarkan di negara yang lain sepertimana dikehendaki oleh undang-undang negara tersebut. Status pendaftaran tidak memberi gambaran kepada  tahap kemahiran atau latihan tertentu.

 1. Kontraktor Bebas. Wahed adalah dan akan bertindak sebagai kontraktor bebas dan bukan sebagai pekerja kepada Pelanggan, dan tiada sebarang peruntukkan dalam Perjanjian ini boleh ditafsirkan atau dianggap untuk mewujudkan sebarang peluang pekerjaan, perkongsian, usaha-sama atau hubungan lain di antara Wahed dan Pelanggan

 1. Pengisytiharan dan Penjaminan Pelanggan

  (a) Pelanggan mengisytihar dan memberi jaminan kepada Wahed dan bersetuju dengan Wahed seperti berikut:

  i. Pelanggan mempunyai keupayaan undang-undang secekupnya, kuasa dan keupayaan untuk melaksanakan, menyampaikan dan menjalankan kewajipannya di bawah Perjanjian ini. Perjanjian ini telah diberi kuasa, dilaksanakan dan diserahkan oleh Klien dan merupakan perjanjian sah dari segi undang-undang, sah dan mengikat Pelanggan, yang boleh dikuatkuasakan terhadap Pelanggan menurut termanya. Pelaksanaan pelanggan Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajibannya di bawah ini tidak bertentangan dengan atau melanggar apa-apa kewajipan yang mana Pelanggan terikat, sama ada timbul dengan kontrak, operasi undang-undang atau sebaliknya.

  ii. Pelanggan ialah pemilik atau pemilik bersama semua wang dan sekuriti dalam Akaun, dan tidak ada sekatan ke atas ikrar, hipotek, pemindahan, penjualan atau pengedaran awam bagi wang atau sekuriti tersebut.

  iii. Pelanggan mengakui bahawa Pelan mungkin hanya mengandungi satu ETF tunggal bagi setiap kelas aset dalam Pelan, di mana setiap ETF memainkan peranan tersendiri dalam strategi pelaburan keseluruhan dan oleh itu, Pelanggan memahami dan mengakui bahawa tidak ada pengecualian atau sekatan yang disyorkan oleh ETF sebagai sebahagian daripada Pelan.

  iv. Pelanggan akan memberikan maklumat lengkap dan tepat mengenai identiti Pelanggan, latar belakang, nilai bersih, jangka masa pelaburan, pertimbangan risiko lain, sebarang sekuriti yang mempunyai sekatan atau limitatasi untuk Pelanggan melakukan pembelian atau penjualan, seperti yang diminta, dan akaun pelaburan lain seperti dipohon, dalam Profil Pelaburan dan Pelanggan akan segera mengemaskini maklumat tersebut apabila berlakunya perubahan kepada keadaan Pelanggan.

  v. Pelanggan bersetuju untuk menggunakan Wahed semata-mata untuk kegunaan peribadi, bukan komersil, dan tidak berkaitan dengan sebarang analisis kompetitif (seperti yang ditentukan oleh Wahed).


  (b) Pelanggan akan menghantar kepada Wahed bukti kuasa Pelanggan sekiranya diminta Wahed dan akan memberitahu Wahed dengan segera tentang sebarang perubahan kepada kuasa Pelanggan itu, termasuk tetapi tidak terhad kepada pindaan kepada organisasi, delegasi atau dokumen pembentukan yang boleh mengubah maklumat yang diberi Pelanggan kepada Wahed semasa membuka Akaun. Pelanggan akan memaklumkan apa-apa kejadian yang mungkin menjejaskan kuasa ini atau kesesuaian Perjanjian ini. Wahed tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan atau kerosakan yang terhasil daripada pergantungan tersebut atau dari sebarang perubahan status hubungan antara Pelanggan yang telah memasuki Perjanjian ini.

  (c) Pelanggan berjanji untuk mematuhi semua undang-undang yang sedia ada dan pada masa hadapan, sebarang undang-undang atau peraturan Suruhanjaya Sekuriti atau sebarang pengawal selia lain berkaitan dan pengganas anti-pengubahan wang haram dan anti-pengganas yang berkenaan dan panduan kerajaan ("Peraturan AML"). Pelanggan berjanji, apabila diminta, memberikan sebarang dokumen dan maklumat yang boleh diminta oleh Wahed untuk mematuhi kehendak Peraturan AML.
 2. Kematian atau Hilang Upaya. Perjanjian ini akan ditamatkan hanya seperti yang diperuntukan dengan nyata di sini atau pada penerimaan notis bertulis oleh Wahed  mengenai kematian, kehilangan upaya atau pembubaran Pelanggan. 
 3. Pindah Milik. Perjanjian ini berkuat kuasa dan untuk manfaat pihak-pihak kepada Perjanjian, pengganti mereka, dan penerima yang dibenarkan, akan tetapi Perjanjian ini tidak boleh dipindahkan milik oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Pelanggan dianggap telah memberikan persetujuan bertulis terlebih dahulu kepada penyerahan Perjanjian ini jika Pelanggan tidak membantah pindah milik secara bertulis dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas menerima notis pindah milik tersebut.

 1. Pindaan. Perjanjian ini tidak boleh dipinda oleh Pelanggan atau Wahed tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari pihak lain. Pelanggan dianggap telah memberikan persetujuan bertulis terlebih dahulu kepada pindaan Perjanjian ini (termasuk di dalam Jadual ini) jika Pelanggan tidak membantah pindaan secara bertulis dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima notis pindaan sedemikian. Sekiranya Pelanggan tidak bersetuju dengan apa-apa pindaan kepada Perjanjian ini yang dicadangkan oleh Wahed mengikut seksyen 29 ini, Wahed mempunyai hak, tetapi bukan kewajipan, untuk menamatkan Perjanjian ini dengan segera mengikut seksyen 19 Perjanjian ini. 

 1. Kapsyen. Tajuk-tajuk dalam Perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak sama sekali mentakrifkan atau mengehadkan mana-mana peruntukan di sini atau sebaliknya mempengaruhi struktur atau kesannya.

 1. Undang-undang yang Mentadbir. Perjanjian ini ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.

 1. Notis; Persetujuan Elektronik.

  (a) Pelanggan bersetuju dan mengizinkan Wahed untuk menghantar atau membuat penyata akaun secara elektronik dan elektronik semasa semua kenyataan semasa dan masa depan, notis (termasuk notis privasi), surat kepada Pelanggan, komunikasi dengan pengawal seliaan dan maklumat lain, dokumen, data dan rekod yang berkaitan dengan Akaun (secara kolektif, " Komunikasi Akaun "). Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa komunikasi elektronik dari Wahed akan termasuk, antara lain, penghantaran e-mel, dan / atau komunikasi elektronik Komunikasi Akaun yang berkaitan dengan Pelanggan melalui laman web Wahed dan Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa penghantaran e-mel dan peruntukan elektronik tersebut akan dianggap sebagai penyampaian . Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa Pelanggan mempunyai obligasi affirmatif untuk memberitahu Wahed secara bertulis mengenai sebarang perubahan pada alamat e-mel Pelanggan. Berkenaan dengan penyampaian e-mel Komunikasi Akaun, Pelanggan memahami bahawa mesej e-mel kadang-kadang gagal untuk menghantar dengan betul, termasuk dihantar ke folder SPAM. Pelanggan selanjutnya memahami bahawa ia bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sebarang e-mel dari Wahed tidak ditandakan sebagai SPAM dan Wahed hanya bertanggungjawab sejauh mana ia menghantar mesej e-mel ke alamat  e-mel Pelanggan yang terdapat dalam rekod. Tidak kira sama ada atau tidak Pelanggan menerima pemberitahuan e-mel, Pelanggan bersetuju untuk memeriksa laman web Wahed secara teratur untuk maklumat terkini dan untuk mengelakkan kehilangan maklumat yang sensitif terhadap waktu. 

  (b) Wahed tidak akan bertanggungjawab atas sebarang pemintasan kepada Komunikasi Akaun  yang dilakukan oleh mana-mana pihak ketiga. Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa, walaupun Wahed tidak mengenakan bayaran tambahan untuk penghantaran elektronik, Pelanggan mungkin dikenakan caj dari pembekal khidmat internet atau pihak ketiga yang lain berkaitan dengan penghantaran dan penerimaan Komunikasi Akaun yang dihantar secara elektronik. Selain itu, Pelanggan memahami bahawa terdapat risiko yang berkaitan dengan penghantaran Komunikasi Akaun secara elektronik , termasuk risiko gangguan sistem atau gangguan, yang mana risiko mungkin, antara lain, menghalang atau menangguhkan penerimaan Komunikasi Akaun oleh Pelanggan. 

  (c) Melalui laman web Wahed, Pelanggan akan mendapat akses kepada arkib semua dokumen yang diterima melalui penghantaran elektronik selama tempoh tujuh (7) tahun selepas transaksi terakhir berlaku. 

  (d) Tertakluk kepada terma-terma Perjanjian ini, Pelanggan boleh membatalkan atau menyekat persetujuan penghantaran elektronik Komunikasi Akaun pada bila-bila masa dengan memberitahu Wahed secara bertulis mengenai hasrat Pelanggan untuk berbuat demikian. Pelanggan memahami bahawa ia mempunyai hak untuk meminta penghantaran secara kertas dari mana-mana Komunikasi Akaun di mana undang-undang telah menyatakan bahawa Wahed perlu memberi kepada Pelanggan dalam bentuk kertas. Pelanggan memahami bahawa jika ia membatalkan atau menyekat persetujuan penghantaran elektronik Komunikasi Akaun atau penyerahan kertas permintaan yang sama, Wahed, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh: (i) mengenakan caj penghantaran kepada Pelanggan di mana Komunikasi Akaun yang tidak akan dikenakan caj tersebut jika dihantar kepada Pelanggan secara elektronik, dan / atau (ii) menyekat atau menutup Akaun. Pelanggan memahami bahawa sama ada pembatalan atau sekatan persetujuan, permintaan penghantaran kertas, atau penghantaran salinan kertas dari Wahed akan mempengaruhi keberkesanan atau kesahihan undang-undang sebarang komunikasi elektronik yang dihantar sementara persetujuan Pelanggan masih berkuatkuasa. 

  (e) Persetujuan Pelanggan untuk menerima Komunikasi Akaun secara elektronik akan berkuatkuasa serta-merta dan akan kekal selagi dan sekiranya Pelanggan atau Wahed membatalkan persetujuan sepertimana Seksyen 32 (d) di atas. Pelanggan memahami bahawa ia mungkin mengambil masa sehingga tiga (3) hari perniagaan untuk memproses pembatalan persetujuan untuk penghantaran elektronik. Pelanggan sedia maklum bahawa ia mungkin akan menerima pemberitahuan elektronik sehingga persetujuan tersebut diproses. 

  (f) Pelanggan memahami dan mengesahkan bahawa untuk mengakses, melihat, dan mengekalkan Komunikasi Akaun daripada Wahed, Pelanggan mesti mempunyai: (i) akses kepada pelayar internet terkini untuk mengakses Akaun, atau jika mengakses melalui aplikasi mudah alih , salah satu sistem pengendalian mudah alih berikut: Apple iOS 6.0 atau lebih baru atau Android OS 2.3 atau lebih baru; (ii) kapasiti storan elektronik tempatan untuk menyimpan Komunikasi Akaun dan / atau pencetak untuk mencetaknya; (iii) akaun dan perisian e-mel yang sah untuk mengaksesnya; (iv) peranti atau peranti terkini termasuk tetapi tidak terhad kepada komputer, tablet, atau telefon pintar yang sesuai untuk menyambung ke internet dan memuat turun atau mengakses laman web; dan (v) perisian yang membolehkan Pelanggan melihat fail dalam Format Dokumen Portable ("PDF"). 
 2. ‘Miscellaneous.’ Jika sebarang peruntukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak konsisten dengan sebarang undang-undang atau peraturan mana-mana badan kerajaan atau pengawal selia yang mempunyai bidang kuasa ke atas perkara itu, peruntukan tersebut akan dianggap dibatalkan atau diubah mengikut undang-undang atau peraturan sedemikian. Dalam semua aspek lain, Perjanjian akan terus berkuatkuasa dan berkesan. Tiada istilah atau peruntukan dalam Perjanjian ini boleh dikecualikan atau ditukar kecuali secara bertulis yang ditandatangani oleh pihak yang terhadapnya pengabaian atau perubahan itu diminta untuk dikuatkuasakan. Kegagalan Wahed untuk mendesak pada bila-bila masa supaya Perjanjian ini dipatuhi dengan tegasnya atau dengan syarat-syarat Perjanjian ini atau sebarang kelakuan yang berterusan tidak akan dianggap sebagai pengecualian oleh Wahed dari hak atau keistimewaannya.Perjanjian ini mengandungi kesemua pemahaman antara Pelanggan dan Wahed mengenai perkara-perkara yang terkandung dalam Perjanjian ini.
 3. Tandatangan Elektronik. Pelanggan memberi kebenaran dan bersetuju bahawa penggunaan pad, tetikus, atau peranti lain untuk memilih item, butang, ikon, atau tindakan / tindakan yang sama semasa mengakses atau membuat sebarang transaksi mengenai apa-apa perjanjian, pengakuan, persetujuan, terma, pendedahan , atau syarat-syarat yang membentuk tandatangan, penerimaan, dan perjanjian elektronik Pelanggan di bawah Akta Tandatangan Digital 1997 termasuk peraturan dan garis panduan lain yang berkaitan dari masa ke semasa dan bahawa tandatangan elektronik tersebut akan memenuhi keperluan tandatangan asal seolah-olah sebenarnya ditandatangani oleh Pelanggan secara bertulis. Selanjutnya, Pelanggan bersetuju bahawa tiada pakar pensijilan atau pengesahan pihak ketiga yang lain diperlukan untuk penguatkuasaan tandatangannya ke atas sebarang kontrak yang terhasil antara Pelanggan dan Wahed. Atas permintaan Wahed, sebarang dokumen yang ditandatangani secara elektronik mesti segera ditandatangani semula dalam bentuk asal oleh Pelanggan yang menandatangani dokumen secara elektronik. Tiada pihak boleh menggunakan alasan tandatangan elektronik sebagai pembelaan kepada penguatkuasaan Perjanjian ini atau sebarang pindaan atau dokumen lain yang ditandatangani selari dengan pematuhan kepada peruntukkan ini.

OLEH: Wahed Technologies Sdn Bhd (Dahulunya dikenali sebagai: Wahed Robo Advisor Sdn Bhd)

End-User License Agreement ("Agreement")

Please read this End-User License Agreement and any associated Terms and Conditions ("Agreement") carefully before clicking the "I Agree" button, downloading or using Wahed Invest application ("Application").

By clicking the "I Agree" button, downloading or using the Application, you are agreeing to be bound by the terms and conditions of this Agreement.

If you do not agree to the terms of this Agreement, do not click on the "I Agree" button and do not download or use the Application.

License

Wahed Technologies Sdn Bhd. grants you a revocable, non-exclusive, non-transferable, limited license to download, install and use the Application solely for your personal, non-commercial purposes strictly in accordance with the terms of this Agreement.

Restrictions

You agree not to, and you will not permit others to license, sell, rent, lease, assign, distribute, transmit, host, outsource, disclose or otherwise commercially exploit the Application or make the Application available to any third party. Further you agree not to (i) remove any product identification, copyright, or other notices; or (ii) except as specified herein or in the applicable user documentation provided by Wahed Technologies Sdn Bhd. or with the prior express, written consent of Wahed Technologies Sdn Bhd., modify, incorporate into other software, or create a derivative work of any part of the Application.

Ownership

As between the parties, Wahed Technologies Sdn Bhd. retains all title to and, except as expressly and unambiguously licensed herein, all intellectual property rights and moral rights in and to the Application. The Agreement nor the license constitute a sale of the Application or any portion or copy of it.


Third-Party Services

The Application may display, include or make available third-party content (including data, information, applications and other products services) or provide links to third-party websites or services ("Third-Party Services”).You acknowledge and agree that Wahed Technologies Sdn Bhd. shall not be responsible for any Third-Party Services, including their accuracy, completeness, timeliness, validity, copyright compliance, legality, decency, quality or any other aspect thereof. Wahed Technologies Sdn Bhd. does not assume and shall not have any liability or responsibility to you or any other person or entity for any Third-Party Services.Third-Party Services and links thereto are provided solely as a convenience to you and you access and use them entirely at your own risk and subject to such third parties' terms and conditions.

Modifications to Application

Wahed Technologies Sdn Bhd. reserves the right to modify, suspend or discontinue, temporarily or permanently, the Application or any service to which it connects, with or without notice and without liability to you.

Term and Termination

This Agreement shall remain in effect for as long as you use the Application or until terminated by Wahed Technologies Sdn Bhd.

Wahed Technologies Sdn Bhd. may, in its sole discretion, at any time and for any or no reason, suspend or terminate this Agreement with or without prior notice.

This Agreement will terminate immediately, without prior notice from Wahed Technologies Sdn Bhd., in the event that you fail to comply with any provision of this Agreement. You may also terminate this Agreement by deleting the Application and all copies thereof from your mobile device or from your desktop.

Upon termination of this Agreement, you shall cease all use of the Application and delete all copies of the Application from your mobile device or from your desktop.

Limited Warranty

Wahed Technologies Sdn Bhd. warrants for a period of ninety (90) days from the date of acceptance of the Application that: (i) such Application, as so delivered, shall substantially conform to the specifications for such Application; (ii) the Application shall be and has been developed using good workmanship in accordance with high professional standards; (iii) there is no claim, litigation, or proceeding pending or threatened with respect to the Application or any component thereof; (iv) to our actual knowledge, with no duty to investigate, neither the Application nor the proper exercise of the rights granted under this Agreement shall infringe upon the intellectual property rights, or require any further license, of any other person or entity except third-party software or hardware; and (v) the Application as delivered by Company will not introduce any known viruses into your network. The foregoing warranties shall not apply to the extent that any breach thereof arises out of any modifications to the Software made by Licensee or its employees, agents, or contractors or any third party without the written consent of Company.

Limitation of Liability

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WAHED TECHNOLOGIES SDN BHD.'S SOLE OBLIGATION OR LIABILITY UNDER THIS AGREEMENT IS THE REPLACEMENT OF DEFECTIVE APPLICATION AND IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, LOST PROFITS, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY) OR OTHERWISE, ARISING OUT OF THIS LICENSE AGREEMENT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY. ADDITIONALLY, IN NO EVENT SHALL WAHED TECHNOLOGIES SDN BHD. BE RESPONSIBLE FOR LOSS OF DATA OR RECORDS OF LICENSEE, IT BEING UNDERSTOOD THAT YOU SHALL BE RESPONSIBLE FOR ENSURING PROPER AND ADEQUATE BACKUP AND STORAGE OF ITS DATA. THE TERMS OF THIS LIMITATION DO NOT LIMIT OR EXCLUDE ANY LIABILITY TO THE EXTENT NOT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. IN NO EVENT SHALL THIS AGREEMENT BE CONSTRUED TO EXEMPT WAHED TECHNOLOGIES SDN BHD. FROM LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURY INTENTIONALLY CAUSED SOLELY BY ITS OWN ACTS OR FOR ITS OWN VIOLATIONS OF LAW. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS AGREEMENT, COMPANY'S TOTAL AGGREGATE LIABILITY HEREUNDER SHALL NOT EXCEED THE AMOUNTS RECEIVED BY COMPANY FROM LICENSEE UNDER THIS AGREEMENT.

Indemnification

You agree to indemnify and hold Wahed Technologies Sdn Bhd. and its parents, subsidiaries, affiliates, officers, employees, agents, partners and licensors (if any) harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys' fees, due to or arising out of your: (a) use of the Application; (b) violation of this Agreement or any law or regulation; or (c) violation of any right of a third party.

Severability

If any provision of this Agreement is held to be unenforceable or invalid, such provision will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such provision to the greatest extent possible under applicable law and the remaining provisions will continue in full force and effect.

Amendments to this Agreement

Wahed Technologies Sdn Bhd. reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace this Agreement at any time. If a revision is material we will provide at least 15 days' notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

Contact Information

If you have any questions about this Agreement, please contact us.

Last updated: 31 January 2019

Lembaran Pendedahan Produk

Versi: 07 Jun 2023

 1. TENTANG WAHED TECHNOLOGIES SDN. BHD.

  Wahed Technologies Sdn. Bhd. (dahulu dikenali sebagai Wahed Robo Advisors Sdn. Bhd.) (“Wahed” atau “Syarikat”) adalah anak syarikat kepada Wahed Inc., penasihat kekayaan Shariah automatik yang pertama di dunia. Wahed bertujuan untuk menyediakan penyelesaian portfolio berpelbagaian yang berkos rendah dan beretika kepada pelabur Islam dan pelabur beretika di seluruh dunia. Teknologi proprietari Wahed telah direka dan dipertingkatkan untuk memudahkan penggunaan, aksesibiliti dan skalabiliti global. Wahed telah mengenal pasti potensi pasaran yang besar untuk platformnya; memandangkan pelabur semakin mencari peluang pelaburan yang telus dan beretika. Wahed beroperasi di ruang Teknologi Kewangan (FinTech), di mana operasinya bergantung kepada infrastruktur dan teknologi algoritma untuk menetapkan peruntukan portfolio dan menjana keuntungan.

 1. BAGAIMANA WAHED BERFUNGSI

  Wahed menawarkan perkhidmatan pengurusan pelaburan automatik, dengan memaksimakan pulangan pelaburan bersih selaras dengan toleransi risiko individu pelanggan. Syarikat akan menyasarkan pelabur yang memerlukan instrumen pelaburan yang patuh Shariah. Syarikat akan menawarkan perkhidmatannya di Malaysia dengan pelaburan minima sebanyak RM 100. Syarikat akan menawarkan pelbagai portfolio dengan pelbagai sasaran pulangan. Setiap portfolio melabur di pelbagai kelas aset untuk memaksimakan faedah kepelbagaian. Semua sekuriti yang digunakan dalam proses pemilihan portfolio ditinjau secara berkala oleh Jawatankuasa Pelaburan Syarikat, ahli profesional pelaburan dan dipantau secara berkala oleh Lembaga Penilaian Shariah.

  Wahed akan memanfaatkan keupayaan teknologi dan operasinya untuk menawarkan pelanggan kos yang lebih rendah dan skop manfaat pelaburan yang luas. Falsafah pelaburannya telah membolehkan Syarikat untuk mensasarkan pelbagai pelabur, selain daripada individu nilai bersih tinggi dan korporat. Lembaga Penilaian Shariah Syarikat akan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua sekuriti yang dipertimbangkan mematuhi prinsip Islam.

 1. PENGGUNAAN PRINSIP SHARIAH

  Wahed menjalankan aktiviti pengurusan dananya selaras dengan Prinsip Shariah Wakalah. Wahed atau Syarikat (wakil) akan dilantik sebagai ejen Pelanggan (muwakkil) untuk menjalankan aktiviti berkaitan pelaburan bagi pihak Pelanggan.

 1. CADANGAN NILAI DIGITAL

  (a) Model perniagaan digital
  Wahed menyediakan penyelesaian pelaburan digital yang membolehkan rakyat Malaysia rata-rata melabur dengan yakin dalam sekuriti patuh Shariah pada kos yang berpatutan dan dengan lebih banyak kemudahan.

  Tanpa sebarang caj jualan terdahulu, kos yang rendah bermula daripada 0.79% dan kemudahan pendaftaran, pemantauan pelaburan, deposit dan jual balik semua dilakukan atas talian, Wahed menjimatkan masa pelabur yang berharga, dan yang paling penting mengurangkan kos yang biasanya perlu dibayar untuk melabur dalam pelaburan alternatif. Wahed juga tidak mempunyai tempoh terkunci - deposit dan jual balik boleh dilakukan pada bila-bila masa.

  b) Perkhidmatan berpaksikan pengguna

  Pelanggan adalah teras kepada perkhidmatan Wahed. Aplikasi web Wahed telah direka secara khusus untuk penggunaan pelanggan. Wahed juga telah menjalankan ujian kepenggunaan secara dalaman di mana ahli pasukan terpilih akan menggunakan aplikasi kami secara harian, mengumpul maklum balas dan menambahbaik aplikasi dengan sewajarnya. Wahed mengambil masa 1-3 bulan membuat ujian dalam kumpulan tertutup sebelum melancarkan sebarang aplikasi.

  Wahed juga menitikberatkan ketelusan. Syarikat menawarkan pendedahan penuh di laman web dan semua dokumen yang berkaitan pelanggan boleh dicapai secara umum di laman utama Wahed.

  Di samping itu, Wahed melihat keperluan untuk terus mendidik orang ramai tentang kewangan Islam dan pelaburan Islam. Oleh itu, Syarikat telah mula mencipta kandungan dengan kerjasama para sarjana kewangan Islam terkenal di dunia. Aktiviti ini akan terus dilakukan sehingga kandungan-kandungan tersedia ada disatukan di 'Knowledge Hub' dan boleh dicapai secara umum di laman web kami. Wahed juga akan melibatkan para sarjana Malaysia untuk mencipta kandungan dalam Bahasa Melayu untuk mendidik orang ramai tentang faedah kewangan Islam.

  (c) Cadangan pelaburan automatik

  Dalam platform digital Wahed, pelabur bermula dengan menjawab beberapa soalan berkaitan toleransi risiko. Soalan-soalan awal bertumpu kepada matlamat pelaburan, keperluan kecairan, dan tempoh masa pelaburan serta tahap keselesaan risiko. Dengan menggunakan Teori Portfolio Moden (Modern Portfolio Theory), pendekatan Wahed mengoptimalkan portfolio pelabur dengan pelaburan patuh Shariah yang menawarkan pulangan yang terbaik untuk risiko yang terendah.

  Kategori pelaburan yang luas termasuk ekuiti global, ekuiti pasaran berkembang, ekuiti Malaysia, REIT (dana hartanah), komoditi dan pendapatan tetap. Melalui pelaburan daripada kategori ini, peratusan pelabur dalam kelas aset tertentu ditentukan mengikut kategori risiko mereka. Kategori risiko termasuk:

  - Sangat konservatif
  - Sederhana konservatif
  - Sederhana
  - Sederhana agresif
  - Agresif
  - Sangat agresif

  Contohnya, portfolio yang sangat konservatif akan memiliki 15% ekuiti, 72.5% pendapatan tetap, 5% emas (komoditi), 5% REIT (dana hartanah) dan 2.5% tunai.

  Sebagai syarikat pengurusan pelaburan digital atau penasihat robo, Wahed juga akan mengimbangi semula portfolio pelanggannya. Kekerapan pengimbangan semula ditentukan oleh beberapa faktor. Sekiranya matlamat atau toleransi risiko pelabur berubah, portfolio akan diimbang semula. Aset akan diimbang semula apabila dana ditambah atau dijual balik daripada akaun. Perubahan besar dalam volatiliti pasaran mungkin merangsang pengimbangan semula. Portfolio juga boleh diimbang semula jika ada penyimpangan yang besar dari pulangan yang dijangkakan pelanggan.

 1. METODOLOGI PELABURAN

  Wahed menggunakan Teori Portfolio Moden (MPT) untuk mengenal pasti portfolio optimum bagi setiap pelanggan. Harry Markowitz dan William Sharpe memperkenalkan MPT, yang menjurus kepada mereka memenangi Hadiah Nobel pada tahun 1990. Pada masa ini, MPT adalah rangka kerja yang paling luas untuk mengurus portfolio pelaburan berpelbagaian. Walaubagaimanapun, teori ini tidak bebas daripada batasan, terutamanya dalam bidang senario penurunan ketara yang sangat rendah kebarangkaliannya.

  Ia telah diperhatikan bahawa pulangan boleh dimaksimakan di seluruh peringkat risiko dengan menggabungkan kelas aset yang berbeza dan bukannya sekuriti individu. Wahed pada mulanya akan mengenalpasti satu kumpulan luas kelas aset yang pelbagai sebelum mencipta portfolio.

  Setiap kelas aset dinilai berdasarkan tingkah laku sejarah jangka masa panjang dalam senario ekonomi yang berlainan, profil pulangan risiko yang dikonseptualisasikan dalam teori penghargaan aset, dan jangkaan tingkah laku berdasarkan corak sekular jangka masa panjang dan keadaan persekitaran makroekonomi. Penilaian selanjutnya diberikan dalam perkara berikut:

  - Peningkatan modal dan potensi penjanaan pendapatan
  - Volatiliti
  - Korelasi dengan kelas aset lain (kepelbagaian)
  - Perlindungan inflasi
  - Kos untuk dilaksanakan melalui Exchange Traded Funds (“ETF” atau Dana Didagangkan Bursa)

  Pasukan pengurusan pelaburan Wahed telah mereka perkhidmatan untuk menyediakan setiap pelanggan portfolio yang unik dan dipelbagaikan melalui penggunaan kelas aset yang mempunyai korelasi yang rendah terhadap satu sama lain, dan disesuaikan untuk toleransi risiko setiap pelanggan.

  Wahed membuat pelaburan dengan orientasi ekuiti untuk memaksimakan pulangan jangka panjang. Syarikat akan sentiasa memantau dan mengimbangi portfolio secara berkala untuk meningkatkan pulangan pelaburan jangka panjang.

  Untuk maklumat tambahan mengenai pemilihan sekuriti, sila rujuk kepada “Kertas Putih Metodologi Pelaburan” di Lampiran A.

 1. KELAS-KELAS ASET

  Setiap kelas aset diwakili oleh Dana Didagangkan Bursa (ETF) yang patuh Shariah dan berkos rendah, atau kumpulan sekuriti terpilih. Jika tiada ETF untuk kelas aset tertentu, Wahed akan memilih sekuriti, dana atau instrumen yang boleh memberi prestasi yang hampir serupa dengan kelas aset tersebut. Jadual berikut menunjukkan senarai kelas aset dan sekuriti yang berkaitan yang telah dipilih untuk tujuan pelaburan.

  Ekuiti Global

  Pendedahan global merangkumi pasaran A.S. dan pasaran global ex-A.S.

  Pendedahan pasaran A.S mengukur prestasi semua saham tersenarai besar dan sederhana yang patuh Shariah. Kelas aset ini membantu pelabur untuk mengambil bahagian dalam pertumbuhan jangka panjang pasaran A.S.

  Pendedahan global ex-A.S memberi pelabur akses kepada syarikat patuh Syariah utama daripada pasaran maju dan pasaran membangun kecuali A.S. Syarikat-syarikat ini juga telah ditapis untuk memastikan ia memenuhi standard tertinggi ESG (Environmental, Social and Governance) atau standard Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus.


  Ekuiti Pasaran Membangun


  Ini memberi pendedahan kepada Pasaran Membangun dan China Saham-A.

  Pasaran Membangun memberi pelabur pendedahan pelaburan terus ke dalam syarikat daripada pelbagai pasaran membangun seperti Taiwan, India, Korea Selatan, Arab Saudi, Brazil dan pelbagai lagi. Pendedahan sektor yang ketara adalah IT, tenaga dan bahan-bahan. 

  China Saham-A membolehkan pelabur mendapat pendedahan ke dalam ekonomi China, pasaran kedua terbesar di dunia dan untuk menerima manfaat daripada peningkatan berterusan ekonomi tersebut yang akan dipacu oleh industri kepenggunaan dan perkhidmatan. 


  REIT Tempatan


  Aset kelas in memberi pendedahan kepada Real Estate Investment Trusts patuh Shariah di Malaysia (i-REIT). Pelaburan ke dalam i-REIT memberi peluang untuk menjana pulangan, penagihan pendapatan sewa dan kenaikan modal.


  Sukuk


  Intipati Sukuk adalah untuk menyediakan instrumen beretika untuk pelaburan yang tidak melibatkan riba’ (faedah) dan gharar (ketidakpastian) yang berlebihan. Ia merupakan keutamaan pembiayaan ekuiti. Pemegang Sukuk mempunyai pemilikan atas aset dasar dan berhak untuk mendapatkan hasil daripada aset Sukuk, tidak seperti pemegang bon yang hanya layak untuk menerima hasil faedah daripada penerbit bon. Sukuk mesti disokong oleh aset dan tanpa faedah. Pendedahan terhadap Sukuk adalah dalam bentuk Sukuk Global dan Sukuk Tempatan

  Sukuk Global memberikan pelabur pendedahan terhadap Sukuk yang dikeluarkan oleh kerajaan, entiti berkaitan kerajaan dan korporat yang mana lokasinya adalah di negara maju dan negara membangun. Sukuk Tempatan membolehkan pelabur mendapat manfaat daripada Sukuk yang dikeluarkan oleh kerajaan, entity berkaitan kerajaan dan korporat di Malaysia.


  Emas


  Komoditi sebagai kelas aset mempunyai korelasi yang rendah dengan pasaran saham dan bon. Pada masa ini, hanya emas yang dipilih untuk mewakili kelas aset komoditi. Emas memberi potensi untuk peningkatan modal jangka panjang dan bertindak sebagai pelindung inflasi.


  Pasaran Wang


  Pendedahan ke dalam pasaran wang bertujuan untuk memberi kecairan jangka pendek dan pendapatan, sementara menjaga stabiliti modal dengan melabur ke dalam portfolio diversifikasi instrumen pasaran wang Islam.


 1. RISIKO-RISIKO TERLIBAT

  Semua pelaburan membawa risiko. Kemungkinan pulangan pelaburan dan risiko kehilangan wang adalah berbeza bagi setiap kelas aset kerana strategi yang berlainan membawa tahap risiko yang berlainan bergantung kepada campuran aset dasar. Aset-aset yang berpotensi untuk memberi pulangan jangka panjang yang tertinggi (seperti saham) juga mempunyai risiko kehilangan wang dalam jangka pendek.

  Risiko-risiko penting adalah seperti berikut:

  Risiko politik
  . Kebanyakan pelaburan mempunyai komponen global, termasuk saham domestik. Peristiwa politik di mana sahaja di dunia mungkin mempunyai akibat yang tidak diduga ke atas pasaran dunia.
  Risiko Pelaburan Luar Negara termasuk Pasaran Berkembang.
  Pelaburan asing melibatkan risiko yang lazimnya tidak berkaitan dengan pelaburan tempatan, dan risiko-risiko itu boleh menjadi lebih buruk lagi di negara-negara pasaran berkembang. Risiko ini mungkin termasuk antara lain, turun naik yang merosot dalam nilai mata wang asing, serta perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang menjejaskan satu atau lebih negara asing. Di samping itu, pelaburan asing mungkin melibatkan maklumat yang kurang umum dan pasaran tinggi volatiliti dan kurang cair, terutamanya dalam pasaran yang mengurus sekuriti-sekuriti kecil, mempunyai kerajaan yang tidak stabil, atau melibatkan industri yang terhad. Pelaburan di negara asing boleh terjejas oleh faktor-faktor yang tidak wujud di Malaysia, seperti sekatan untuk menerima hasil pelaburan dari negara asing, undang-undang cukai asing atau keperluan pegangan cukai, prosedur pelepasan perdagangan atau penyelesaian yang unik, dan kemungkinan kesulitan dalam menguatkuasakan obligasi kontrak atau peraturan undang-undang lain yang menjejaskan perlindungan pemegang saham. Perakaunan asing mungkin kurang telus daripada amalan perakaunan Malaysia dan peraturan asing mungkin tidak mencukupi atau tidak teratur.
  Risiko Umum Pasaran.
  Pasaran boleh, secara keseluruhan, naik atau turun pada pelbagai siaran berita atau tanpa sebab yang boleh difahami sama sekali. Ini kadang-kadang bermaksud bahawa harga sekuriti tertentu boleh naik atau turun tanpa sebab sebenar, dan mungkin mengambil masa untuk pulih ke nilai asal. Menambah sekuriti tidak membantu meminimakan risiko ini kerana semua sekuriti mungkin terjejas oleh turun naik pasaran.
  Risiko Mata Wang.
  Pelaburan luar negara adalah tertakluk kepada turun naik nilai mata wang asing berbanding mata wang negara asal pelaburan itu. Ini juga dirujuk sebagai risiko kadar pertukaran.
  Risiko Pengawalseliaan.
  Perubahan undang-undang dan peraturan daripada mana-mana kerajaan boleh mengubah nilai syarikat tertentu dan sekuriti yang berkaitan. Industri tertentu lebih mudah terdedah kepada peraturan kerajaan. Perubahan zon, struktur cukai atau undang-undang memberi kesan kepada pulangan atas pelaburan ini.
  Risiko Cukai Berkaitan dengan Perdagangan Jangka Pendek.
  Pelanggan perlu ambil perhatian bahawa Wahed boleh melibatkan diri dalam transaksi dagangan jangka pendek. Transaksi ini boleh menyebabkan keuntungan atau kerugian jangka pendek untuk tujuan cukai, yang mungkin dikenakan cukai pada kadar yang lebih tinggi daripada strategi jangka panjang. Wahed berusaha untuk melaburkan aset pelanggan dengan cara yang efisien, tetapi semua pelanggan dinasihatkan untuk berunding dengan penasihat profesional cukai mereka mengenai transaksi dalam akaun pelanggan.
  Risiko Berkaitan dengan Tempoh Pelaburan.
  Sekiranya pelanggan memerlukan Wahed untuk melikuidasi portfolio semasa tempoh di mana harga aset-aset adalah rendah, pelanggan tidak akan merealisasi seberapa banyak potensi nilai yang dimiliki kerana pelaburan itu mempunyai peluang untuk mendapatkan semula nilainya, seperti yang sering dialami dalam pasaran pelaburan, atau jikalau Wahed dapat melabur semula pelaburan pelanggan dalam aset-aset yang lain.
  Risiko Kuasa Pembelian.
  Risiko kuasa beli adalah risiko nilai pelaburan pelanggan akan menurun apabila harga barang naik (inflasi). Nilai pelaburan itu sendiri tidak merosot, tetapi nilai relatifnya akan turun. Inflasi boleh berlaku untuk pelbagai sebab yang kompleks, termasuk ekonomi yang semakin meningkat dan peningkatan bekalan wang.
  Risiko Perniagaan.
  Risiko ini dikaitkan dengan industri tertentu atau syarikat tertentu dalam industri. Sebagai contoh, syarikat penggalian minyak bergantung kepada carian minyak dan kemudian penapisan minyak tersebut, satu proses yang panjang, sebelum mereka dapat menghasilkan keuntungan. Mereka membawa risiko keuntungan yang lebih tinggi daripada sebuah syarikat elektrik, yang menjana pendapatannya daripada aliran pelanggan yang membeli elektrik tidak kira apa persekitaran ekonomi.
  Risiko Kecairan.
  Kecairan adalah keupayaan untuk mudah menukar pelaburan ke dalam wang tunai. Sebagai contoh, Bil Perbendaharaan (Treasury Bills) sangat cair, berbanding pasaran hartanah. Sesetengah sekuriti sangat cair manakala yang lain adalah sangat kurang cair. Pelaburan yang tidak cair membawa risiko lebih tinggi kerana kesukaran untuk menjualnya.
  Risiko Kewangan.
  Pinjaman berlebihan untuk membiayai operasi perniagaan mengurangkan risiko keuntungan, kerana syarikat harus memenuhi syarat-syarat kewajibannya dalam waktu yang baik dan buruk. Semasa tempoh tekanan kewangan, ketidakupayaan untuk memenuhi obligasi pinjaman boleh mengakibatkan kemuflisan dan / atau penurunan nilai pasaran.
  Risiko Kelalaian.
  Risiko ini berkaitan dengan keupayaan sebuah syarikat untuk membayar hutang mereka. Penilaian yang disediakan oleh beberapa perkhidmatan penarafan membantu mengenal pasti syarikat-syarikat yang mempunyai risiko kelalaian yang tinggi. Kerajaan Malaysia dikatakan bebas daripada risiko ini.
  Risiko Penasihat.
  Tidak ada jaminan bahawa penilaian, model, atau keputusan pelaburan Wahed tentang sekuriti atau kelas aset tertentu semestinya memberi hasil yang diharapkan. Keputusan pelaburan Wahed mungkin terbukti salah, dan pelanggan mungkin tidak dapat mencapai objektif pelaburan. Wahed juga boleh membuat perubahan di masa depan kepada algoritma dan perkhidmatan pelaburan yang disediakannya. Di samping itu, adalah mungkin bahawa pelanggan atau Wahed sendiri mungkin mengalami kegagalan peralatan komputer, kehilangan akses internet, virus, atau peristiwa lain yang mungkin menjejaskan akses kepada perkhidmatan berasaskan perisian atau berasaskan web Wahed. Wahed dan wakilnya tidak bertanggungjawab kepada mana-mana pelanggan untuk kerugian melainkan disebabkan oleh Wahed melanggar tugas atau melanggar kontrak.
  Risiko Dana, termasuk Penilaian Aset Bersih dan Penjejakan Ralat
  . Melalui program Yuran Menyeluruh (Wrap Fee), Wahed mengutamakan pengesyoran sekuriti tersenarai, termasuk Dana Didagangkan Bursa (ETF) dan dana-dana lain.
  Prestasi ETF mungkin tidak sepadan dengan prestasi indeks atau penanda aras pasaran yang digunakan untuk mencipta ETF tersebut kerana (i) ETF akan menimbulkan perbelanjaan dan kos urus niaga yang tidak ditanggung oleh mana-mana indeks atau penanda aras pasaran yang berkenaan; (ii) sekuriti tertentu di dalam penanda aras indeks atau pasaran yang dijejaki oleh ETF boleh, dari semasa ke semasa, tidak dapat digunakan secara sementara; dan (iii) penawaran dan permintaan di pasaran untuk ETF dan / atau untuk sekuriti yang dipegang oleh ETF boleh menyebabkan saham ETF diperdagangkan pada harga premium atau harga diskaun berbanding nilai aset bersih sebenar sekuriti yang dimiliki oleh ETF. Strategi sesetengah ETF atau dana-dana lain mungkin dari semasa ke semasa melibatkan pembelian pendapatan tetap, komoditi, sekuriti asing, Resit Depositari Amerika (American Depositary Receipts), atau sekuriti lain di mana nilai transaksi dan kadar komisen boleh menjadi lebih tinggi dari biasanya dikenakan untuk sekuriti ekuiti yang diperdagangkan, dan yang mana sebut harga pasaran atau penilaian mungkin terhad atau tidak tepat.
  Pelanggan perlu sedar bahawa setakat pelaburan dalam ETF atau dana-dana lain, pelanggan akan terdedah kepada yuran pelbagai peringkat - yuran yang dikenakan oleh Wahed dan sebarang bayaran pengurusan yang dikenakan oleh penerbit ETF atau dana-dana lain. Senario ini boleh menyebabkan kos penasihat yang lebih tinggi (dan berpotensi mengurangkan pulangan pelaburan) daripada jika pelanggan membeli ETF atau dana-dana lain secara langsung.
  ETF atau dana-dana lain kebiasaannya melibatkan perbelanjaan tertanam yang boleh mengurangkan nilai aset bersih dana, secara langsung mempengaruhi prestasi dana dan secara tidak langsung mempengaruhi prestasi portfolio pelanggan atau indeks penanda aras indeks. Perbelanjaan dana mungkin termasuk yuran pengurusan, fi kustodian, komisen pembrokeran, caj penebusan awal dan yuran perundangan dan perakaunan. ETF dan perbelanjaan dana-dana lain mungkin berubah dari semasa ke semasa mengikut budi bicara penerbit ETF / dana. Penjejakan ralat dan perbelanjaan ETF mungkin berbeza dari semasa ke semasa.
  Risiko Pelaburan Besar
  . Pelanggan mungkin secara kolektif menyumbang sebahagian besar nilai pelaburan dalam aset tertentu. Sekiranya banyak Akaun membeli atau menjual beberapa atau semua pelaburan tertentu di mana pelanggan memegang sebahagian besar pelaburan tersebut, ini boleh memberi kesan yang buruk kepada nilai pelaburan tersebut.
  Senarai risiko yang terdahulu tidak dianggap sebagai penghitungan lengkap atau penjelasan mengenai keseluruhan risiko yang terlibat dalam Pelaburan. Oleh kerana strategi pelaburan Wahed berkembang dan berubah dari semasa ke semasa, pelanggan mungkin tertakluk kepada faktor risiko tambahan yang berbeza. Tiada jaminan boleh dibuat bahawa keuntungan akan tercapai atau kerugian yang besar tidak akan ditanggung.     
  Risiko Teknologi
  . Dalam menggunakan aplikasi Wahed, Pelanggan mengakui dan menerimapakai bahawa, berikutan sifat Platform maka terdapat risiko unik dalam penggunaan Platform, yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkara berikut:
  (a) kelewatan dalam, ketiadaan atau tidak dapat mengakses atau menggunakan Platform disebabkan oleh sebarang kegagalan, ralat, kepincangan fungsi, tidak dimasukkan, gangguan, kelewatan dalam penghantaran atau virus komputer ke atas alat perkakas, perisian, sistem atau pun sambungan;
  (b) kehilangan, atau kesilapan dalam penghantaran data atau maklumat yang mungkin berlaku termasuk sebarang kegagalan mana-mana sistem elektrik, elektronik, komputer, mikropemprosesan, rakaman atau komunikasi kami;
  (c) keperluan untuk menjalankan aktiviti penyelenggaraan infrastruktur sistem Platform dari semasa ke semasa, dan sebarang kelewatan, kegagalan, kesilapan atau tidak dimasukkan yang mungkin berlaku daripadanya; dan
  (d) kegagalan mana-mana langkah keselamatan elektronik termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sistem penapisan, proses pengesahan dan perisian anti-virus, sama ada atau tidak untuk perlindungan integriti Platform, privasi maklumat anda atau sebaliknya,
  dan Pelanggan bersetuju dan memastikan Wahed tidak terdedah kepada sebarang liabiliti atau kerugian dan tuntutan, berkenaan dengan risiko di atas dan sebarang kerugian yang timbul, tidak kira sama ada kami telah dinasihatkan, atau menyedari risiko tersebut. Wahed tidak akan menanggung sebarang kos untuk semua servis, pembaikan atau pembetulan yang perlu, termasuk sebarang kecacatan, masalah atau kerosakan pada komputer atau Sistem.

 1. STRUKTUR YURAN SYARIKAT

  Syarikat memberi tumpuan kepada penyediaan akses pelaburan patuh Shariah dengan kos yang berpatutan untuk memastikan pelabur Islam dan beretika tidak mempunyai beban kewangan.

  Pelanggan Syarikat dikenakan caj berdasarkan konsep Yuran Menyeluruh berstruktur. Yuran Menyeluruh adalah caj komprehensif yang dikenakan oleh Syarikat kepada pelanggan terhadap bungkusan perkhidmatan, termasuk nasihat dan penyelidikan pelaburan, dan perkhidmatan broker. Oleh kerana bayaran langsung dikenakan, proses pembayaran bagi kedua-dua penasihat dan pelabur adalah mudah.

  Yuran Menyeluruh kami dikenakan atas dasar aset di bawah pengurusan (asset under management atau “AUM”) bagi setiap pelanggan dan ianya bermula dari 0.39% hingga 0.79% setahun dari nilai bersih Akaun Pelanggan atau yuran minimum sebanyak RM 2.50 sebulan bagi Pelanggan yang mempunyai 2 atau lebih portfolio yang aktif dan didanakan. Struktur Yuran Menyeluruh adalah seperti dibawah:

  Bagi seseorang Pelanggan yang melabur ke dalam 1 portfolio yang aktif dan didanakan*:

  Yuran
  AUM

  0.79% setahun
  RM 100.00–499,999.00
  0.39% setahun
  RM 500,000 dan ke atas

  * Tiada yuran minimum bulanan

  Bagi seseorang Pelanggan yang melabur ke dalam 2 atau lebih portfolio aktif dan didanakan^:

  Yuran
  AUM

  0.79% setahun
  RM 100.00–499,999.00
  0.39% setahun
  RM 500,000 dan ke atas

  ATAU


  Yuran minimum sebanyak MYR 2.50 sebulan 

  ^ Bagi seseorang Pelanggan yang mempunyai 2 atau lebih portfolio yang aktif dan didanakan, Yuran Menyeluruh yang dikenakan adalah 0.79% atau 0.39% setahun dari nilai bersih Akaun Pelanggan, atau RM 2.50 sebulan, yang mana lebih tinggi. Bagi tujuan pengiraan yuran, portfolio yang tidak aktif tidak akan diambil kira dalam menentukan samada Pelanggan akan dikenakan yuran minimum. 


  “Portfolio aktif dan didanakan” bermaksud nilai portfolio yang mempunyai RM 100 dan keatas.

  “Portfolio tidak aktif” bermaksud nilai portfolio yang mempunyai RM99.99 dan kebawah. 


  Jadual berikut menunjukkan sumber pendapatan dan caj masing-masing:

  Sumber Pendapatan

  Yuran Menyeluruh

  Cara Penjanaan Pendapatan

  Dibayar bulanan berdasarkan AUM pelanggan

  Caj

  0.39%–0.79% setahun

  ATAU

  Yuran minimum sebanyak MYR2.50 sebulan


  Wahed adalah penasihat pelaburan "yuran sahaja". Wahed tidak akan mengambil atau menerima pampasan lain secara langsung atau tidak langsung. Ini adalah untuk memastikan ketelusan yang lengkap kepada pelanggan.

  Caj Perkhidmatan Penukaran Mata Wang


  Semua deposit, pengeluaran and pemindahan dana antara portfolio kepada dana denominasi matawang asing didalam Portfolio Bertema (seperti yang ditakrifkan dibawah) akan dikenakan bayaran caj tertakluk sehingga satu peratus (1%) daripada amaun yang akan dilaburkan ke dalam dana.

  "Portfolio Bertema" bermaksud portfolio ini dilabur dalam jangka masa panjang yang diharapkan dapat mengaut keuntungan dari perubahan ekonomi makro. Portfolio mungkin dilabur dalam kelas aset tunggal dan mungkin tidak mempunyai faedah kepelbagaian.
 2. WAHED FTSE USA SHARIAH ETF (HLAL)

  Kelas Aset Ekuiti A.S diwakili oleh Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL), ETF yang disenaraikan di Nasdaq yang diuruskan oleh syarikat sekutu kami, Wahed Invest LLC ("Wahed Invest") menggunakan pendekatan "pengurusan pasif" (atau pengindeksan) untuk menjejaki keseluruhan prestasi pulangan, sebelum yuran dan perbelanjaan. Ketelitian wajar dilakukan oleh Wahed Invest untuk memastikan bahawa struktur, pelaburan dan operasi HLAL memenuhi syarat Nasdaq. Sila ambil maklum bahawa tidak ada urus niaga langsung antara Syarikat dan Wahed Invest yang terlibat dalam pemerolehan HLAL dan semua transaksi dijalankan berdasarkan urusniaga tulus di mana Syarikat akan membeli dan menjual saham HLAL melalui broker pihak ketiga pada harga pasaran. HLAL menawarkan kepelbagaian pelanggan kepada saham A.S patuh Shariah. Walau bagaimanapun, kepelbagaian tidak menjamin keuntungan atau melindungi daripada kerugian di pasaran yang merosot. Prestasi masa lalu bukanlah jaminan hasil masa depan dan seperti semua pelaburan, HLAL merangkumi beberapa risiko, termasuk kemungkinan kehilangan pelaburan prinsipal. Pelanggan disarankan untuk membaca dan memahami Prospektus, Prospektus Tambahan dan Lembar Fakta HLAL untuk mempertimbangkan dengan teliti objektif, risiko, caj, dan perbelanjaan pelaburan yang berkaitan dengan HLAL. Semua dokumen di atas boleh didapati di laman web HLAL, funds.wahedinvest.com.     
 3. WAHED FTSE USA SHARIAH ETF (HLAL)

  Kelas Aset Ekuiti Global diwakili oleh Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA), ETF yang tersenarai di Nasdaq yang diuruskan oleh syarikat sekutu kami, Wahed Invest LLC (“Wahed Invest”). Dana itu ialah dana didagangkan bursa (“ETF”) yang diuruskan secara aktif yang bertujuan untuk mencapai objektif pelaburannya dengan melabur dalam sekuriti ekuiti, termasuk saham biasa dan American Depository Receipts (“ADR”), syarikat global (tidak termasuk syarikat berdomisil A.S.). yang mana ciri-cirinya memenuhi syarat patuh Syariah dan selaras dengan prinsip Islam seperti yang ditafsirkan oleh pakar subjek tersebut. Usaha wajar telah dijalankan oleh Wahed Invest untuk memastikan struktur, pelaburan dan operasi UMMA memenuhi syarat yang dikenakan oleh Nasdaq. Sila ambil maklum bahawa tidak ada urus niaga langsung antara Syarikat dan Wahed Invest yang terlibat dalam pemerolehan UMMA dan semua transaksi dijalankan berdasarkan urusniaga tulus di mana Syarikat akan membeli dan menjual saham UMMA melalui broker pihak ketiga pada harga pasaran. UMMA menawarkan kepelbagaian pelanggan kepada saham Ekuiti Global yang patuh Syariah. Walau bagaimanapun, kepelbagaian tidak menjamin keuntungan atau melindungi daripada kerugian di pasaran yang merosot. Prestasi masa lalu bukanlah jaminan hasil masa depan dan seperti semua pelaburan, UMMA merangkumi beberapa risiko, termasuk kemungkinan kehilangan pelaburan prinsipal. Pelabur disarankan untuk membaca dan memahami Prospektus, Prospektus Tambahan dan Lembar Fakta UMMA untuk mempertimbangkan dengan teliti objektif pelaburan, risiko, caj dan perbelanjaan pelaburan berkaitan dengan UMMA. Semua dokumen di atas boleh didapati di laman web UMMA, umma.wahedinvest.com.

LAMPIRAN A: Kertas Putih Metodologi Pelaburan 

Metodologi pelaburan kami menggunakan lima langkah:

 1. Kenal pasti kumpulan kelas-kelas aset yang sesuai untuk persekitaran pelaburan semasa
 2. Pilih ETF kos rendah dan / atau sekuriti untuk mewakili setiap kelas aset
 3. Tentukan tolera nsi risiko anda untuk mewujudkan portfolio yang sesuai untuk anda
 4. Guna Teori Portfolio Moden untuk memperuntukkan antara kelas aset yang dipilih berdasarkan toleransi risiko anda
 5. Pantau dan imbang semula portfolio anda secara berkala

  

Mengenal Pasti Kelas Aset

Langkah pertama dalam metodologi kami adalah untuk mengenal pasti satu kumpulan kelas-kelas aset terpelbagai untuk berfungsi sebagai blok-blok bangunan untuk portfolio kami. Kami mengambil kira setiap tingkah laku sejarah jangka panjang kelas-kelas aset dalam senario ekonomi yang berbeza, hubungan ‘risiko-return’ yang dikonseptualisasikan dalam teori-teori harga aset, dan tingkah laku yang dijangkakan ke hadapan berdasarkan trend sekular jangka panjang serta persekitaran makroekonomi. Kami juga menilai setiap kelas aset terhadap potensinya untuk membawa pertumbuhan modal dan penjanaan pendapatan, volatiliti, korelasi dengan kelas aset lain (kepelbagaian), pelindungan inflasi, dan kos untuk dilaksanakan melalui ETF serta kecekapan cukai.

Kelas-kelas aset jatuh di bawah tiga kategori yang luas: saham, bon (Sukuk) dan aset inflasi. saham, walaupun turun naik yang tinggi, memberikan pendedahan kepada pertumbuhan ekonomi dan menawarkan peluang untuk keuntungan modal jangka panjang. Stok menyediakan pelindungan inflasi jangka panjang yang berkesan dan secara relatif ianya juga efisien-cukai disebabkan oleh kerana percukaian yang kurang ke atas keuntungan modal jangka panjang dan dividen saham (berbanding dengan cara pendapatan biasa dikenakan cukai).

Sukuk (Bon Islamik) dan sekuriti seperti bon adalah kelas aset penghasil pendapatan yang paling penting untuk pelabur yang mencari pendapatan. Walaupun Sukuk mempunyai jangkaan pulangan yang lebih rendah, mereka menyediakan kusyen untuk portfolio saham berat semasa pergolakan ekonomi disebabkan turun naik yang rendah dan korelasi yang rendah dengan stok. Aset yang melindungi pelabur dari inflasi dalam persekitaran inflasi sederhana dan tinggi termasuk Hartanah dan Komoditi. Harga mereka cenderung sangat dikaitkan dengan inflasi.

Berdasarkan analisis menyeluruh, pasukan pelaburan kami kini bekerja dengan kelas aset yang disenaraikan dalam jadual di bawah:

Aset

Manfaat

Ekuiti Global

Pertumbuhan modal, pelindungan daripada inflasi jangka masa panjang serta kecekapan cukai

Ekuiti Pasaran Membangun

Pertumbuhan modal, pelindungan daripada inflasi jangka masa panjang serta kecekapan cukai

Sukuk

Pendapatan, volatiliti yang rendah serta kepelbagaian portfolio

REIT Tempatan

Pendapatan, pertumbuhan modal, kepelbagaian portfolio

Emas

Kepelbagaian portfolio, perlindungan daripada inflasi. 

Pasaran Wang

Pendapatan, perlindungan daripada inflasi

Memperuntukkan Aset

Mean-Variance Optimization

Wahed menentukan campuran optimum kelas-kelas aset kami yang dipilih dengan menyelesaikan "Efficient Frontier" dengan menggunakan Mean-Variance Optimization (MVO) (Markowitz, 1952), asas Modern Portfolio Theory. ‘Efficient Frontier’ mewakili portfolio yang menghasilkan pulangan maksimum untuk setiap tahap risiko. Setiap portfolio dicipta dengan memilih gabungan kelas aset tertentu yang memaksimumkan pulangan yang dijangkakan untuk tahap risiko tertentu, atau setara, sesuatu gabungan yang meminimumkan risiko untuk pulangan yang diharapkan. MVO mengira ‘risk-return’ ‘trade-off’ terbaik apabila menggabungkan kelas aset dalam portfolio.

Sebagai tambahan kepada pembinaan portfolio, kami juga menggunakan MVO sebagai alat kuantitatif penting untuk menilai berapa banyak kelas aset yang perlu kita gunakan dalam portfolio. Jika menambahkan kelas aset ke dalam sesebuah campuran meningkatkan sempadan (frontier) yang cekap, maka ia meningkatkan ‘risk-return’ ‘trade-off’, (iaitu menawarkan pulangan yang lebih tinggi untuk tahap risiko yang sama atau risiko yang lebih rendah untuk tahap pulangan yang sama).

MVO menyediakan rangka kerja matematik yang kuat untuk menilai ‘risk-return’ dan ‘trade-offs’ sesebuah portfolio. Seperti yang akan anda lihat nanti di dalam kertas ini, kami juga menggunakan pendekatan kuantitatif lain dan penilaian kualitatif apabila memilih portfolio untuk dikendalikan.

Andaian Pasaran Modal

MVO memerlukan, sebagai input, anggaran untuk sisihan piawai setiap kelas aset, korelasi dan jangkaan pulangan.

Untuk menganggarkan sisihan piawai (volatiliti) mana-mana kelas aset, kami menilai sejarah sisihan piawai jangka panjang, sisihan piawai jangka pendek, dan ketidaktentuan yang dijangkakan oleh harga dalam pasaran pilihan. Anggaran sejarah jangka panjang mendapat manfaat daripada saiz sampel yang lebih besar, anggaran jangka pendek menangkap evolusi pasaran dan pasaran pilihan membayangkan volatiliti yang berpandangan ke hadapan. Untuk menganggarkan korelasi, kami menganggap korelasi sejarah jangka panjang dan korelasi jangka pendek.

Untuk menganggarkan jangkaan pulangan setia kelas aset, kami mulakan dengan Model Penetapan Aset Modal (Capital Asset Pricing Model atau CAPM) (Sharpe, 1964) sebagai anggaran dasar. CAPM memperoleh pulangan yang dijangka, dalam keseimbangan pasaran di bawah andaian tertentu, dan ia menyatakan bahawa pulangan yang dijangkakan kelas aset, ditentukan oleh risiko sistematik seperti diukur oleh ‘beta’. Kelas aset yang lebih tinggi risikonya membawa jangkaan pulangan yang lebih tinggi. Kedua-dua MVO dan CAPM adalah komponen penting dalam Teori Portfolio Moden (MPT). Kami juga membentuk pandangan mengenai jangkaan pulangan jangka panjang untuk setiap kelas aset berdasarkan kadar faedah,’credit spread’, hasil dividen, pertumbuhan KDNK dan pembolehubah makroekonomi yang lain. Kami menggunakan model Black-Litterman (Black & Litterman, 1992) dan model pertumbuhan Gordon (Gordon, 1959) untuk menyesuaikan pemulangan CAPM dengan pandangan kami. Kami menolak perbelanjaan ETF daripada pulangan kasar bagi setiap kelas aset untuk menganggar pulangan bersih daripada sebarang yuran. 

Kami mengemas kini anggaran-anggaran kami setiap tahun. Ini mungkin menyebabkan perubahan kecil kepada peruntukan aset yang kami syorkan. Portfolio pelanggan sedia ada diimbangi semula untuk mengambil kira anggaran baru jika perubahan dalam anggaran menyebabkan peratusan kelas aset tertentu jatuh di luar ambang yang diterangkan dalam bahagian pengimbangan semula di bawah.

Kekangan Portfolio

Sebagai tambahan, untuk menganggar parameter dengan teliti untuk MVO, kami menguatkuasakan kekangan peruntukan minimum dan maksimum bagi setiap kelas aset. Kaedah ini digunakan secara meluas untuk memastikan kepelbagaian portfolio yang betul, mengurangkan ralat penganggaran parameter dan menyatakan minat pelabur.

Jenis Pelaburan 

Wahed menggunakan Dana Didagangkan Bursa (ETF) yang rendah kos dan berasaskan indeks untuk mewakili setiap kelas aset. Sebaliknya, banyak penasihat kewangan telah mencadangkan unit amanah yang diurus secara aktif. Pemilihan unit amanah adalah mudah kerana mereka boleh pilih dengan senang menggunakan sistem penarafan yang terkenal yang ditawarkan oleh Morningstar. Pada tahun 2010, Morningstar mengakui sistem penarafannya tidak berjaya mengenal pasti Unit Amanah yang boleh mengatasi pasaran pada masa akan datang (Kinnel, 2010). Tidak menghairankan, sejumlah besar penyelidikan telah diterbitkan yang menunjukkan bahawa majoriti Unit Amanah (65-75%) mencapai prestasi yang rendah, iaitu di bawah prestasi pasaran (Bogle, 2009; Malkiel, 2012) dan Unit Amanah yang mengatasi prestasi pasaran dalam satu tempoh tidak mungkin mengungguli prestasi pasaran dalam tempoh yang berikutnya . Kertas yang banyak disebutkan dalam subjek itu menunjukkan Unit Amanah tidak dapat mencapai prestasi dana indeks Vanguard S&P 500® dengan jumlah purata 2.1% setahun sebelum cukai dalam tempoh 20 tahun disebabkan oleh yuran yang tinggi dan pemilihan saham yang lemah (Arnott, Berkin, & Ye , 2000).

Syarikat secara berkala mengkaji keseluruhan populasi ETF yang mematuhi Shariah untuk mengenal pasti yang paling sesuai untuk mewakili setiap empat kelas aset yang disyorkan. Kami mencari ETF yang meminimumkan kos dan kesilapan pengesanan, menawarkan kecairan pasaran yang mencukupi, dan mematuhi piawaian Islam.

Jika ETF sedemikian tidak tersedia, sekuriti, unit amanah, atau sebuah instrumen akan dipilih untuk meniru profil kelas aset yang berkenaan.

Mengenal Pasti Tahap Risiko Anda

Daripada menanyakan 25 pertanyaan tipikal yang diminta oleh penasihat kewangan untuk mengenal pasti toleransi risiko individu, Syarikat telah meneliti penyelidikan ekonomi tingkah laku untuk mempermudahkan proses pengenalan risiko kami kepada hanya beberapa soalan. Contohnya, kita dapat menganggarkan pertumbuhan pendapatan individu dan kadar simpanan berdasarkan umur individu dan pendapatan semasa. Kami meminta soalan pelanggan prospektif itu untuk menilai keupayaan objektif mereka untuk mengambil risiko dan kesediaan subjektif untuk mengambil risiko. Pandangan kami adalah, algoritma yang canggih dapat melakukan tugas yang lebih baik untuk menilai risiko daripada penasihat tradisional purata.

Kami tanya soalan risiko yang subjektif untuk menentukan tahap risiko yang seseorang individu itu bersedia untuk ambil dan juga untuk melihat konsistensi di antara jawapan-jawapan individu tersebut. Semakin kurang konsisten jawapannya, semakin sedikit risiko yang pelabur itu boleh terima. Contohnya, jika individu bersedia mengambil banyak risiko dalam satu kes dan sangat sedikit di antara yang lain, maka individu itu tidak konsisten dan oleh itu diberikan skor toleransi risiko yang lebih rendah daripada purata jawapan individu yang tersebut.

Kami bertanya soalan risiko yang objektif untuk menganggarkan sama ada individu mempunyai cukup wang yang disimpan semasa bersara untuk membiayai keperluan perbelanjaan individu. Semakin besar pendapatan lebihan, semakin banyak risiko pelanggan tersebut boleh terima. Sebaliknya jika pendapatan persaraan yang dijangka seseorang individu itu kurang daripada keperluan perbelanjaan sewaktu persaraan, maka dia tidak boleh mengambil risiko yang banyak di dalam pelaburannya.

Kami akan menghantar e-mel kepada pelanggan kami setiap suku tahun untuk bertanya jika ada apa-apa dalam profil kewangan mereka yang telah berubah dan boleh menjejaskan toleransi risiko mereka. Sebagai contoh, perkahwinan, kelahiran anak, kenaikan pangkat, pertukaran pekerjaan yang membayar gaji jauh lebih tinggi boleh memberi impak besar kepada skor risiko yang kami gunakan dan ia boleh mengganggu campuran pelaburan yang ideal untuk pelanggan. Di samping itu, kami secara beransur-ansur melaraskan campuran pelaburan pelanggan ketika mereka meningkat umur untuk memastikan bahawa mereka tidak mengalami banyak turun naik dalam nilai portfolio mereka kerana masa persaraan mereka akan semakin dekat.

Kami membenarkan pelanggan mengubah skor risiko mereka sekali setiap 30 hari, sekiranya mereka mahukan peruntukan yang lebih konservatif berdasarkan keadaan masing-masing. Kami memberi amaran kepada mereka terlebih dahulu bahawa ia mungkin tidak sesuai untuk matlamat utama mereka. Kami mengehadkan skor risiko untuk ditukar hanya sekali setiap 30 hari kerana kami tidak mahu ianya digunakan sebagai alat pemasa pasaran. Kami juga boleh mengehadkan bilangan kali seseorang pelanggan boleh menukar skor risikonya supaya pelanggan itu tidak lagi mencuba untuk memilih masa untuk memasuki pasaran. Firma ini tidak menggalakkan pemasaan pasaran (market timing) kerana kami percaya ia merupakan salah satu kesilapan yang paling serius yang boleh dibuat oleh pelabur individu.

Pengimbangan semula dan Pemantauan berterusan

Portfolio yang dibuat menggunakan teknik berasaskan MPT tidak akan sentiasa optimum. Komposisi mana-mana portfolio pelaburan akan secara semula jadi hanyut apabila pasaran modal bergerak dan prestasi pegangan tertentu melebihi prestasi pegangan yang lain. Ini biasanya menghasilkan dua kesan sampingan: (1) peningkatan risiko portfolio apabila bahagian ekuiti portfolio meningkat daripada peruntukan asalnya, dan (2) Campuran peruntukan menjadi tidak optimum. Untuk mempertahankan tahap risiko dan peruntukan aset yang dimaksudkan, portfolio mesti diimbang semula secara berkala untuk kembali semula ke sasaran asalnya.

Kami mengambil kira ketidaktentuan yang dikaitkan dengan setiap kelas aset yang dipilih apabila menentukan masa dan cara untuk mengimbangi semula portfolio anda. Walaubagaimanapun, kami tidak mengambil kira implikasi cukai.

Kami sentiasa memantau portfolio klien kerana platform kami direka bentuk untuk memberi amaran kepada pasukan pengurusan pelaburan kami apabila sebarang langkah portfolio di luar sisihan piawai yang ditetapkan dan / atau menetapkan peruntukan aset yang optimum.

Kesimpulannya

Wahed menggabungkan kebijakan pasukan pengoptimalan bertaraf dunia dengan alat-alat pengoptimuman terkini untuk mengenal pasti portfolio yang cekap. Kami berusaha untuk menyampaikan pulangan maksimum yang bersih daripada sebarang pembayaran yuran, selepas cukai serta pulangan pelaburan sebenar yang terikat kepada toleransi risiko khusus setiap pelanggan. Ini bermakna kami akan terus mencari cara yang bermakna untuk memperbaiki metodologi pelaburan kami di masa depan sambil memantau secara berterusan dan mengimbangi portfolio pelanggan kami secara berkala untuk memaksimumkan pulangan sambil mengekalkan toleransi risiko yang dikira. Kami percaya proses ini akan membawa kepada hasil kewangan jangka panjang yang sangat baik untuk pelanggan kami.

Terms and Conditions


This website, whose home page is located at www.wahedinvest.com (the “Website”), is an online information service provided by us, subject to your compliance with these terms and conditions (“Terms and Conditions”). These Terms and Conditions apply to the entire content of the Website and to any correspondence by email between you and us. You should read these Terms and Conditions carefully before using the Website. By using the Website you indicate that you accept these Terms and Conditions. If you do not wish to be bound by these Terms and Conditions, do not access or use the Website.


1. Introduction


These Terms and Conditions are issued by Wahed Technologies Sdn Bhd. whose registered office is at B-5-8 Plaza Mont Kiara, Mont Kiara 50480, Kuala Lumpur, Malaysia. When we use "we", "us" or "our" in these Terms and Conditions we are referring to Wahed Technologies Sdn Bhd. and any of our affiliates. When we use “you” or your”, we are referring to you, the user accessing this Website. You will be bound by those Terms and Conditions where you are an individual accessing a page of the Website, whether via the homepage or not. Where you are accessing the Website in the course of employment you act as your employer’s agent; your acceptance of these Terms and Conditions is deemed acceptance by your employer of these Terms and Conditions and any reference to “you” shall be deemed to include your employer. We may modify these Terms and Conditions from time to time, and such modifications shall be effective immediately upon posting on the Website. You should check these Terms and Conditions periodically so that you are aware of such modifications, as your continued access or use of the Website will demonstrate your acceptance of the Terms and Conditions as modified. If you do not accept any modifications then do not access or use the Website. You will be able to access material on most areas of the Website without going through a registration process.


2. Statutory Rights


Nothing in these Terms and Conditions will affect your statutory rights.


3. Copyright and Intellectual Property Rights


The Website is owned and operated by Wahed Technologies Sdn Bhd. All of the content featured or displayed on the Website including, but not limited to, text, graphics, photographs, images, moving images, sound, illustrations and software ("Content") is owned by Wahed Technologies Sdn Bhd. All elements of Wahed’s website including, but not limited to, the general design and the Content, are protected by copyright, moral rights, trademark and other laws relating to intellectual property rights. This Website, its Content and all related rights shall remain the exclusive property of Wahed Technologies Sdn Bhd. or its licensors unless otherwise expressly agreed. All material contained in this Website, provided by Wahed Technologies Sdn Bhd. is only intended for the lawful use by its customers, employees and members of the general public. The material may not be copied, republished, incorporated into another website or reproduced (whether by linking, framing or any other method), transmitted, distributed, uploaded, posted, used to create a derivative work or exploited in any other way without the written consent of Wahed Technologies Sdn Bhd.


4. Access to the Website


We endeavour to make the Website available uninterrupted and fault free. However, we will not be liable if for any reason the Website is unavailable at any time or for any period. Access to the Website may be suspended temporarily and without notice in the case of system failure, maintenance or repair or for any other reason.


5. Your obligations


You must not violate any applicable national or international law in accessing or using the Website. You must not manipulate or otherwise display the Website by using framing or similar navigational technology. You may not link to the Website without our prior written consent. You are responsible for obtaining and maintaining all telephone, computer hardware, software and other equipment needed for access to and use of the Website and for meeting all costs associated with that equipment. You are prohibited from uploading, posting or transmitting to or from the Website any material: a) that is threatening, defamatory, obscene, indecent, seditious, offensive, pornographic, abusive, liable to incite racial hatred, discriminatory, menacing, scandalous, inflammatory, blasphemous, in breach of confidence, in breach of privacy or which may cause annoyance or inconvenience; b) for which you have not obtained all necessary licences and/or approvals; c) which constitutes or encourages conduct that would be considered a criminal offence, give rise to civil liability, or otherwise be contrary to the law; d) that infringes our or any other third parties patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights, in Malaysia or any other country in the world; or e) which is technically harmful (including, without limitation, computer viruses, logic bombs, Trojan horses, worms, corrupted data or other malicious software or harmful data or code). You may not misuse the Website (including, without limitation, by hacking). Please note that we shall aim to co-operate fully with any law enforcement authorities or court orders requesting or directing us to disclose the identity or locate anyone posting any material in breach of this section. You shall indemnify us, our affiliates, suppliers and employees from and against all losses, expenses, damages and costs (including legal fees) arising as a result of your breach of these Terms and Conditions, your negligence or otherwise as a result of your use of the Website. Whether we collect certain types of information and how we process it depends on how you use and access the Website. Some information is collected automatically through use of cookies and similar data collection tools. We collect information about you in the following ways:


6. Disclaimers


You assume responsibility and risk for your use of the Website and the Internet generally. It is solely your responsibility to evaluate the accuracy, completeness and usefulness of all opinions, advice, services, merchandise, advertising and other information provided on the Website, via a link or on the Internet generally. You acknowledge that nothing on the Website has been tailored for your particular requirements. We recommend that you always consult an appropriate professional advisor before relying on personal, legal or financial advice provided on the Website. Nothing on the Website constitutes the offering of investment advice. While we have taken all reasonable steps to ensure the accuracy and completeness of the content of the Website, we exclude any warranties, undertakings or representations (either express or implied) to the full extent permitted under applicable law, that the Website or (including without limitation) all or any part of the content or materials, accuracy, availability or completeness of the content of the Website or any part of the content or materials, are appropriate or available for use either in the United Kingdom or in other jurisdictions. If you use this Website from other jurisdictions, you are responsible for compliance with applicable local laws. We may make changes to the material on the Website, or to the products and services described in it, at any time without notice. The material on the Website may be out of date, and we make no commitment to update such material. Any opinions, advice, statements, offers, advertising, products or other information expressed or made available by third parties on the Website, or via a link, are those of the third party concerned. We neither endorse nor are responsible for the accuracy or reliability of any third party material. Some of the information on the Website may contain projections or other forward-looking statements regarding future events or our future financial performance. You acknowledge that these statements are only predictions and that the actual events or results may differ materially. We do not guarantee or warrant that files available for downloading through the Website will be free of infection or viruses, worms, Trojan horses or other code that manifest contaminating or destructive properties. You are responsible for implementing sufficient procedures and checkpoints to satisfy your particular requirements for accuracy of data input and output, and for maintaining a means external to the Website for the reconstruction of any lost data. We accept full liability to you for: a) death or personal injury caused by our negligence; or b) any fraud we commit; or c) any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law. Nothing in these Terms and Conditions will exclude or limit that liability. Other than any liability to you under these Terms and Conditions, we accept no liability however caused (to the maximum extent permitted by applicable law) arising out of the use of or access to the Website (which includes without limitation) any errors or omissions contained in the Website or if the Website is unavailable and we shall not be liable, direct or indirect, for: a) any business loss including loss of revenue, profits or anticipated savings (whether those losses are the direct or indirect result of our default); b) loss of goodwill or reputation; or c) economic losses (including without limitation loss of revenues, data, profits, contracts, use, opportunity, business or anticipated savings); d) any loss which was not reasonably foreseeable to us when you accessed or used the Website (even if it results from our failure to comply with these Terms and Conditions or our negligence); e) any other loss or damage whatsoever which you suffer (even if it results from our failure to comply with these Terms and Conditions or our negligence and even if it was foreseeable to you and us when you accessed or used the Website); arising in connection with your use or inability to use the Website; or any information, or transactions provided on the Website, via a link, or downloaded from the Website or any delay in the provision of such information or service.


7. Links


You may use the Website to link to third party websites. If you use any link, you leave the Website. Your use of any third party website will be subject to that third party’s terms and conditions. We do not monitor the content of third party web sites and any links provided are for your convenience only.


8. Information you provide


We respect and are committed to protecting your privacy. Our Privacy Policy informs you how your personal information is processed and used. We will use our reasonable endeavours to take steps to use your personal information only in ways that are compatible with the Privacy Policy. Other than your personal information, which is covered by the Privacy Policy, any material you transmit or post to the Website shall be considered non-confidential and non-proprietary. We shall have no obligations with respect to such material. We and our designers shall be free to copy, disclose, distribute, incorporate and otherwise use such material and all data, images, sounds, text and other things for any and all commercial or non-commercial purposes.


9 Governing law


These Terms and Conditions shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Malaysia. Any court proceedings must be brought in the Malaysia courts or pursuant to the terms of your client agreement.


10. Assignment


These Terms and Conditions are personal to you. You shall not assign or transfer to anyone any of your rights or obligations under these Terms and Conditions without our prior written consent. Nothing in these Terms and Conditions shall be deemed to grant any rights or benefits to any person other than you or us.


11. Waiver


Any waiver by either you or us of any right under these Terms and Conditions will be confined to the circumstance in which it is given. It shall not affect the subsequent enforcement of the same right or the enforcement of any other right.


12. Severability


If any part of these Terms and Conditions is for any reason found by a court or any other authority of competent jurisdiction to be void or otherwise unenforceable, that part shall be deemed omitted from these Terms and Conditions. The remainder of these Terms and Conditions shall remain in full force and effect to the maximum extent permitted by law.


13. Entire agreement


These Terms and Conditions contain all our commitments and constitute the entire agreement between you and us in relation to your use of the Website. No other statement we make, including statements in any brochure or promotional literature published by us, may be incorporated into this agreement or have any legal effect.


14. Registration Information


In order to avail our services, you will be required to create an account and select a user name and password. You may be asked to provide some personal information as well. You agree at all times that all the information you provided to us is accurate and complete, and you will obliged to regularly update this information as and when required. You agree to not impersonate any other individual or entity, misrepresent affiliation with any person/entity, or hide any required information from Wahed Technologies Sdn Bhd. for any purpose. We agree to protect the information you provide to us, in accordance with our Privacy Policy. Failure to do so will constitute a breach of our terms and may lead to the termination of your account. For security reasons, we ask you to not share any of your registration details (User name, Password, screen name, etc.) with any individual. You agree to notify us immediately of any unauthorized use of your account. If you still share such information with anyone, we may be forced to assume that you have authorized all his or her activities.


15. Service Communications and alerts


When you create an account with Wahed Technologies Sdn Bhd., you automatically subscribe for various types of alerts. You can customize or deactivate such alerts by changing your account settings.


16. Termination/Access restriction


You and/or we may terminate these Terms and Conditions at any time, without prior notice, for any reason. All provisions of these Terms and Conditions which grant continuing rights or impose continuing obligations shall survive termination of these Terms and Conditions. We may, in our sole discretion, terminate your access to the Website, at any time, without notice.


17. Internet Communications


In order to maintain the security of its systems, protect its staff and detect fraud and other crimes, Wahed Technologies Sdn Bhd. reserves the right to monitor all internet communications, including web and email traffic, into and out of its domain. Monitoring includes (without limitation) checks for viruses and other malignant code, criminal activity, and use or content that is unauthorised or unlawful or material that may cause offence in any way.


18. Telephone calls


Calls may be recorded for training and security purposes.
We welcome any queries, comments or requests you may have regarding these Terms and Conditions. Please do not hesitate to contact us at Wahed Technologies Sdn Bhd., B-5-8 Plaza Mont Kiara, Mont Kiara 50480, Kuala Lumpur, or malaysiasupport@wahedinvest.com


Version: 29 April 2019

Disclaimer


GENERAL DISCLAIMERS


Wahed Technologies Sdn Bhd (“Wahed”) is licensed by the Securities Commission of Malaysia as a Digital Investment Management (DIM) company. Wahed is authorised to carry on the business of fund management incorporating innovative technologies into automated discretionary portfolio management services offered to clients under a license issued pursuant to Schedule 2 of the Capital Markets Services Act 2007.


All investing involves risk, including the possible loss of money you invest, and past performance does not guarantee future performance. Historical returns, expected returns, and probability projections are provided for informational and illustrative purposes, and may not reflect actual future performance. Wahed assumes no responsibility for liability for your trading and investment results.


It should not be assumed that the methods, techniques, or indicators presented in these products will be profitable, or that they will not result in losses. Past results of any trading system published by Wahed, through the Website or otherwise, are not indicative of future returns by that system, and are not indicative of future returns which will be realized by you.


The website and the content presented, including, without limitation, the indicators, strategies, columns, articles, publications and guides is to be used for informational purposes only. Wahed cannot and does not assess, verify or guarantee the adequacy, accuracy or completeness of any third-party information, the suitability or profitability of any particular investment, or the potential value of any investment or informational source. You are responsible for conducting your own investment research and decisions, and should seek the advice of a qualified securities professional before making any investment, and investigate and fully understand any and all risks before investing. Wahed in no way warrants the solvency, financial condition, or investment advisability of any of the securities mentioned on the Website or any linked site.


The names, products, services and branding cited within the Website and the Content may be trademark or registered trademarks of their respective owners and the owners retain all legal rights. The use of trademarks or service marks by another is not a representation that the other is affiliated with, sponsors, is sponsored by, endorses, or is endorsed by, Wahed.


YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT:


WAHED MAKES NO WARRANTY THAT (1) THE WEBSITE OR ANY PRODUCTS, SERVICES, CONTENT, INFORMATION OR OTHER MATERIAL OBTAINED THROUGH THE WEBSITE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS; (2) THE CONTENT, DATA AND MATERIALS PRESENTED OR DISPLAYED ON THE WEBSITE ARE CORRECT, ACCURATE OR RELIABLE; (3) THE FUNCTIONS AND CONTENT CONTAINED IN OR ON THE WEBSITE WILL BE WITHOUT ERRORS; (4) THE WEBSITE WILL BEFREE OF VIRUSES; (5) THAT THE SECURITY MEASURES TAKEN BY WAHED TO PROTECT USER CONTRIBUTIONS WILL WITHSTAND ATTEMPTS TO EVADE SECURITY MECHANISMS OR THAT THERE WILL BE NO CRACKS, DISABLEMENTS OR OTHER CIRCUMVENTION OF SUCH SECURITY MEASURES; or (6) THAT ANY WEBSITE DEFECTS WILL BE CORRECTED, EVEN IF WAHED IS AWARE OF THEM. WAHED SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY VIRUSES, DAMAGE TO YOUR COMPUTER, LOSS OF DATA, FINANCIAL LOSS, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THIS WEBSITE. ANY AND ALL EXPENSES RELATED TO NECESSARY SERVICES OR REPAIRS FOR SOFTWARE OR HARDWARE, COMPUTER VIRUSES, SOFTWARE CODE, AND ANY LOSSES OR DAMAGES RESULTING FROM USAGE OF THE WEBSITE ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE USER.


LIMITS OF LIABILITY


TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL WAHED, ITS AFFILIATES OR THEIR RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS, MANAGERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, WHETHER UNDER CONTRACT, TORT OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, ARISING IN CONNECTION WITH (1) THE USE OF THE WEBSITE; (2) ANY FAILURE, ERROR, OMISSION, INTERRUPTION, DEFECT, DELAY, COMPUTER VIRUS OR LOSS OF DATA; (3) ANY LOSS OF USE RELATED TO THE WEBSITE OR A LINKED SITE; (4) ANY DATA OR CONTENT ON THE WEBSITE OR A LINKED SITE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY DAMAGES CAUSED BY OR RESULTING FROM RELIANCE BY YOU ON ANY INFORMATION OR CONTENT OBTAINED FROM WAHED; OR (5) ANY LOSS RELATING TO YOUR INVESTMENTS AND INVESTMENT RESULTS.

Thematic Portfolio Disclaimer

All deposits, withdrawals and transfer of funds between portfolios to foreign currency denominated funds within a Thematic Portfolio will be subjected to a 1.0% fee charge on the invested amount into the fund.

Risks associated with Thematic Portfolios may be different from risks associated with recommended portfolios under Regular Account. By selecting a Thematic Portfolio, you acknowledge that it may invest ina single asset class with no diversification benefit and accept any other risks or fees associated withThematic Portfolios.

If you have chosen any of the following Wahed's Thematic Portfolios that consists of only ONE asset class and has no diversification benefit, kindly read the full applicable risk disclosure at the respective links below:

Gold
US Stocks
Global Stocks ex. US
China Stocks
Emerging Market Stocks
Local REIT
Money Market Fund

Privacy Policy

INTRODUCTION

1. Privacy Policy

This Privacy Policy (“Privacy Policy”) applies to Wahed Technologies Sdn. Bhd (“Wahed”) and Wahed X Sdn Bhd s("Wahed Ventures") website at www.wahed.com/my (the “Website”). This Privacy Policy covers the collection, processing and other use and disclosure of personal data under the Personal Data Protection Act 2010 (“PDPA”) and the General Data Protection Regulation (“GDPR”). For the purpose of the PDPA and GDPR we are the data controller/user and any enquiry regarding the collection or processing of your data should be sent to our email: malaysiasupport@wahedinvest.com For the purpose of this Privacy Policy, the terms “we”, “us” and “our” refer to Wahed. “You” refers to you as the user of the Website. This Privacy Policy has been developed as an extension of our commitment to combine the highest-quality services with the highest level of integrity in dealing with all users of the Website. It is designed to assist you in understanding how we collect, use and safeguard personal information you provide to us and to assist you to make informed decisions. We will treat personal data that you provide through the Website according to this Privacy Policy, the PDPA and the GDPR. This statement will be continuously assessed and updated against new technologies, business practices and our customers’ needs.

PLEASE REVIEW THIS PRIVACY POLICY CAREFULLY. By visiting and/or submitting information to or through this Website, you agree to be bound by the terms and consent to the collection, use, disclosure, retention and processing of your information as described in this Privacy Policy, the PDPA and the GDPR.

2. Exclusion

You might find links to third party websites on our website. These websites should have their own privacy policies, which you should check. We do not accept any responsibility or liability for their policies whatsoever as we have no control over them.

3. Amendments to the Privacy Policy

This Privacy Policy will come into effect on 15th April 2024 (the “Effective Date”). Although most changes are likely to be minor, we may change our Privacy Policy from time to time, to reflect changes to the Website, customer feedback and applicable law and in our sole discretion. If we decide to change our Privacy Policy, we will post those changes on this page so that you are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances we disclose it.  We encourage you to frequently check this page for any changes to the Privacy Policy. We will not make retroactive changes that reduce your privacy rights unless we are legally required to do so. Your continued use of the Website after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of the amended Privacy Policy.

INFORMATION WE COLLECT

4. Types of Information

We collect various kinds of information that you provide to us as well as information we obtain from your use of the Website. Some of the types of information that we collect include:

Personal Data

Information associated with or used to identify or contact a specific person. Personal Data includes: (1) contact data (such as name, address, postal address, e-mail address, telephone number and employer); (2) financial information (such as credit card number); (3) demographic data (such as gender, date of birth and zip code); and (4) certain Usage Data (defined below), such as IP address.

Certain personal information, such as information about personal health or racial or ethnic origins, is characterized as sensitive (“Sensitive Personal Data”) and subject to stricter regulation than other personal information. Before providing it to use, we urge you to carefully consider whether to disclose your Sensitive Personal Data to us. If you do provide Sensitive Personal Data to us, you consent to its use and disclosure for the purposes and in the manner described in this Privacy Policy.

Usage Data

Information about an individual's online activity that, by itself, does not identify the individual, such as:

technical information, including your browser type, service provider, IP address, operating system and webpages visited;

information about what you've searched for and looked at while using the Website; or

metadata, which means information related to items you made available through the Website, such as the date, time or location that a shared photograph or video was taken or posted.

Generally, we do not consider Usage Data as Personal Data because Usage Data by itself usually does not identify an individual. Personal Data and Usage Data may be linked together. Different types of information also may be linked together and, once linked, may identify an individual person. Some Usage Data may be Personal Data under applicable law.

Location Data

A category of Personal Data collected about the location of a mobile device or computer, including:

the location of the mobile device or computer used to access the Website derived from GPS or WiFi use;

the IP address of the mobile device or computer or internet service used to access the Website; and; and

other information made available by a user or others that indicates the current or prior location of the user.

5. How We Collect Information

Whether we collect certain types of information and how we process it depends on how you use and access the Website. Some information is collected automatically through use of cookies and similar data collection tools. We collect information about you in the following ways:

From You We collect information from you when you:

Use our services. We collect Personal Data from you when you create an account to use one of our services, contact us for help or information or otherwise voluntarily provide your Personal Data.

Connect with social media though the Website. The Website may offer you the ability to use Facebook Connect or other social media services (collectively, “Social Media”) in conjunction with certain services. When you access the Website through your Facebook or other Social Media account, the Website may, depending on your privacy settings, have access to information that you have provided to the Social Media platform. We may use this information for the purposes described in section 6.

From Our Business Partners and Service Providers

Third parties that assist us with our business operations also collect information (including Personal Data and Usage Data) about you through the Website and share it with us. We may combine the information we collect from you with information from other sources and use the combined information as described in this Privacy Policy.

Usage Data

We also automatically collect Usage Data when you interact with the Website.

From cookies and other data collection tools

Our Website uses cookies. We use cookies to gather information about your computer for our services and to provide statistical information regarding the use of our Website. Such information will not identify you personally - it is statistical data about our visitors and their use of our Website. This statistical data does not identify any personal details whatsoever. We may also gather information about your general internet use by using a cookie file. Where used, these cookies are downloaded to your computer automatically. This cookie file is stored on the hard drive of your computer, as cookies contain information that is transferred to your computer's hard drive. They help us to improve our Website and the service that we provide to you by tracking users' navigation habits and storing users' password, customizing users' experience with the Website; enabling us to analyze technical and navigational information; and helping to detect and prevent fraud.

We also use other cookies and other data collection tools (such as web beacons and server logs), which we collectively refer to as “data collection tools,” to help improve your experience with the Website. For example, data collection tools help us remember users and make the services more relevant to them.

The Website also may use data collection tools to collect information from the device used to access the Website, such as operating system type, browser type, domain and other system settings, as well as the operating system used and the country and time zone in which the computer or device is located.

Web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to manage and delete cookies, visit www.allaboutcookies.org Some web browsers (including some mobile web browsers) provide settings that allow a user to reject cookies or to alert a user when a cookie is placed on the user's computer, tablet or mobile device. Most mobile devices also offer settings to reject mobile device identifiers.

All computers have the ability to decline cookies. This can be done by activating the setting on your browser which enables you to decline the cookies. Please note that should you choose to decline cookies, you may be unable to access particular parts of our Website.

6. How We Use Your Information

We may process the information we collect/you provide to us in accordance with the PDPA and GDPR. This information is primarily used to enable us to provide our services to you. In addition, we may use the information for the following purposes:

to operate, improve and personalize the products and services we offer, and to give each user a more consistent and personalized experience when interacting with us;

for customer service, security, to detect fraud or illegal activities, or for archival and backup purposes in connection with the provision of services;

to communicate with users and to notify them about any changes to our Website, such as improvements or service/product changes, that may affect our services;

to better understand how users access and use the Website, for the purposes of trying to improve our services and to respond to user preferences, including language and location customization, personalized help and instructions, or other responses to users' usage of the Website;

to help us develop our new products and services and improve our existing products and services;

to provide users with advertising and direct marketing that is more relevant to you;

to enforce any other applicable policies; and

to assess the effectiveness of and improve advertising and other marketing and promotional activities on or in connection with the Website.

In order to provide you with a better experience and to improve the services, information collected through the Website may be used in an aggregated or individualized manner.

For example, personal information collected during use of one of the services may be used to suggest particular content that can be made available to the user on another service or be used to try to present more relevant advertising in another service.

7. How We Share and Disclose Your Information

We may share and disclose information as described at the time information is collected or as follows:

When you consent

We may share Personal Data with third parties if you have given us your consent to do so or:

in the event that we sell or buy any business or assets, in which case we may disclose your Personal Data to the prospective seller or buyer of such business or assets;

if we or substantially all of our assets are acquired by a third party, in which case personal data held by us about our customers will be one of the transferred assets;

if we are under a duty to disclose or share your Personal Data in order to comply with any legal obligation or in order to enforce or apply our Website Terms and other agreements, but we will endeavor to minimise such disclosure to only that reasonably necessary and, where possible, to provide you with notice of such disclosure; and/or

to protect the rights, property, or safety of Wahed, the Website, our users and any third party we interact with to provide the Website.

If you do not want us to use your data, you will have the opportunity to withhold your consent to this when you provide your details to us on the form on which we collect your data, or you can do so by writing to malaysiasupport@wahedinvest.com

In the same manner, if you have given us consent to use your data for a particular purpose you can revoke or vary that consent at any time.

To perform services

We may disclose Personal Data to any member of our group, which means our subsidiaries, our ultimate holding company and its subsidiaries in order to perform services requested or functions initiated by users. In addition, we may disclose Personal Data in order to identify a user in connection with communications sent through the Website. With third party service providers performing services on our behalf We share information, including Personal Data, with our service providers to perform the functions for which we engage them (such as hosting and data analyses). We may share information as needed to operate other related services.

For legal purposes

For legal purposes We also may share information that we collect from users, as needed, to enforce our rights, protect our property or protect the rights, property or safety of others, or as needed to support external auditing, compliance and corporate governance functions. We will disclose Personal Data as we deem necessary to respond to a subpoena, regulation, binding order of a data protection agency, legal process, governmental request or other legal or regulatory process. We may also share Personal Data as required to pursue available remedies or limit damages we may sustain.

In aggregated form

We may share Personal Data about you in an aggregated form that is, in a statistical or summary form that does not include any personal identifiers, with third parties in order to discover and reveal trends about how users like you interact with our services.

During corporate changes

We may transfer information, including your Personal Data, in connection with a merger, sale, acquisition or other change of ownership or control by or of us or any affiliated company (in each case whether in whole or in part). When one of these events occurs, we will use reasonable efforts to notify users before your information is transferred or becomes subject to a different Privacy Policy.

8. Information Storage and Security

We retain information for a period of seven (7) years. We also retain Personal Data from closed accounts to comply with applicable law, prevent fraud, resolve disputes, troubleshoot problems, assist with any investigation and other actions permitted by law. After this period, we dispose of it according to our data retention and deletion policies.

The security of your Personal Data is important to us. We shall take all appropriate security and organizational measures to prevent unauthorized access to, alteration of, disclosure of, accidental loss, and destruction of personal information under our control. When you register on Wahed website, we use a secure server. The secure server software (SSL) encrypts all information you input before it is sent to us. Furthermore, all of the sensitive data we collect is protected by several layers of encryption and several layers of security to prevent unauthorized access.

However, the security of information transmitted through the internet can never be guaranteed. We are not responsible for any interception or interruption of any communications through the internet or for changes to or losses of data. Users of the Website are responsible for maintaining the security of any password, user ID or other form of authentication involved in obtaining access to password protected or secure areas of any of our digital services. In order to protect you and your data, we may suspend your use of any of the services, without notice, pending an investigation, if any breach of security is suspected. Access to and use of password protected and/or secure areas of any of the services are restricted to authorized users only. Unauthorized access to such areas is prohibited and may lead to criminal prosecution.

9. Your Rights

The PDPA and GDPR give you the right and it is also important to us that you are able to access, review and request copy of the Personal information held about you by us. You are also entitled to have incorrect Personal Data about you corrected and you may in some cases ask us to restrict our processing in certain circumstances or delete your Personal Data. Please write to us or contact us by email if you wish to request confirmation of what personal information we hold relating to you. You can write to us by email to malaysiasupport@wahedinvest.com There is no charge for requesting that we provide you with details of the personal data that we hold. We will provide this information within 30 days of your requesting the data.

You also have the right to change the permissions that you have given us in relation to how we may use your data. You also have the right to request that we cease using your data or that we delete all personal data records that we hold relating to you. You can exercise these rights at any time by writing to us at the addresses detailed above.

The GDPR and PDPA also give you right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the state where you work, normally live or where any alleged infringement of data protection laws occurred if you consider that the processing of your Personal Data infringes these regulations.

10. Links to Third Party Websites and Services

The Services may contain links to third-party websites and services with which we have no affiliation. A link to any other website does not mean that we guarantee, approve or endorse the information or products available or the quality or accuracy of information presented on it.

We do not operate or control and have no responsibility for the information, products and/or services found on any external websites, unless expressly stated on such external website. Nor do such links represent or endorse the accuracy or reliability of any information, products and/or services provided on or through any external websites, including, without limitation, warranties of any kind, either express or implied, warranties of title or non-infringement or implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. You assume complete responsibility and risk in your use of any external sites.

If you decide to visit a third party website, you are subject to its Privacy Policy and practices and not this Privacy Policy. We encourage you to carefully review the legal and privacy notices of all other digital services that you visit.

We welcome any queries, comments or requests you may have regarding this Privacy Policy. Please do not hesitate to contact us at malaysiasupport@wahedinvest.com

Version: May 3, 2019

Referral Disclosure 2.0

User Sending the Invite (“Referrer”) - Referral Disclosure:

This offer is valid only for new, individual accounts with Wahed Technologies Sdn. Bhd. (“Wahed”). 

Wahed will send one formal invitation email and up to two reminders to each friend you refer (“Referee”) including disclosure, that you have recommended them to become a new Wahed client. 

To qualify for the promotional account bonus: 

As the Referrer you must : 

 1. Successfully open and fund your Wahed account*.
 2. Invite at least two (2) friends who are presently not clients of Wahed with your referral code (“Referral Code”).
 3. Remain an active client** during the period of the Bonus disbursement.

Your referred friends (Referee) must: 

 1. Open a Wahed account* using their designated referral code from your invitation, 
 2. Fund the account within 30 days of receiving the invitation, and 
 3. Remain an active client** for at least 30 days (a “Qualifying New Account'').

Your participation in the referral program is subject to the following terms and conditions:

Your efforts in soliciting clients on behalf of Wahed will be limited to invitations made to individuals known personally to you by electronically sending such individuals a referral invitation via the Wahed digital platform. 

For every two (2) Qualifying New Accounts who meet the conditions stipulated under this Referral offer, Wahed will deposit RM40 of bonus funds into your Wahed account* when all the qualifying criterias are met, and will also deposit RM10 of bonus funds into your referee's Wahed account.

To avoid forfeiture of the promotional account bonus, your Wahed account must remain open and funded with a minimum balance of at least RM 100 for at least 30 days from the date such account is opened. Wahed is not responsible for incorrect entry or other failures on the part of your referee in creating a Qualifying New Account or complying with any other requirements  for Wahed account holders.

This promotion is not valid with any other offers and is non-transferrable. This promotion may not be combined with other referral programs offered by Wahed. Wahed reserves the right to: (1) change or terminate this offer at any time, without notice, (2) to limit the amount of account bonuses you are eligible to receive (3) to refuse or recover any promotion award if Wahed determines that it was obtained under fraudulent circumstances, that inaccurate or incomplete information was provided by a Client, or that any terms of the Client Investment Agreement have been violated. Wahed reserves the right to modify or amend or terminate part of all of these terms and conditions at any time and without notice.

By participating in the Wahed referral program you agree that your participation will conform to the terms and conditions specified herein. If you are currently participating in the Wahed referral program and the preceding representations become inaccurate, you agree to immediately inform Wahed at malaysiasupport@wahedinvest.com

Furthermore, you hereby agree that Wahed will have no liability for any cost, expenses or damages caused by your participation in the referral program and that you will indemnify and hold Wahed harmless against any claim, action, liability, loss, injury, or damage to you or any other person or entity due in whole or in part, directly or indirectly, by reason of your participation in the promotion. Wahed is not responsible for faulty referral links, any error, omission, interruption, defect or delay in transmission, order processing, or communication; technical or mechanical malfunctions; errors in these terms, in any human-processing error; failures of electronic equipment, computer hardware or software; damage to your equipment, computer hardware or software, or inaccurate information, whether caused by equipment, programming, human error, or otherwise.

User Receiving the Invite (“Referee”) - Referee Disclosure: 

This offer is valid only for new clients who open individual accounts with Wahed Technologies Sdn. Bhd. (“Wahed”). The referrer who sent you this invitation is a Wahed client and has done so through Wahed’s referral program. Your friend’s referral does not constitute an endorsement of Wahed or a statement of satisfaction with the services provided by Wahed. If you qualify, Wahed will deposit RM10 of bonus funds into your Wahed account after 30 days of your account being active and funded with a minimum of RM300. Wahed will also deposit RM20 worth of bonus funds into the Referrer’s account after your account has been active and funded for 30 days. 

To qualify for the promotional account bonus: 

As the Referee, you must : 

 1. Open a Wahed account* with a Referral Code.
 2. Fund the account with at least RM300
 3. Remain an active client** for at least 30 days (a “Qualifying New Account'').

Wahed is not responsible for any incorrect entries or other failures on your part to meet the requirements for qualifying for the promotional account bonus. 

This promotion is not valid with any other offers and is non-transferrable. Wahed reserves the right to terminate this offer at any time and to refuse or recover any promotional account bonus if Wahed determines that it was obtained under fraudulent circumstances, that inaccurate or incomplete information was provided in opening the account, or that any terms of the client Investment Management Agreement that has been violated. You may view the Investment Management Agreement at Click Here.


Footnotes

*Wahed account is opened upon fulfilling all the onboarding requirements (KYC)
**Active client means that the account has a minimum of RM 100.


Disclaimer :
All investments involve risks, including the possibility of losing the money you invest, and the track record does not guarantee future performance. The history of returns, expected returns, and probability projections is provided for informational and illustrative purposes, and may not reflect actual future performance. Wahed is not responsible for liability for your trading and investment decisions. It should not be assumed that the methods, techniques, or indicators presented in this product will be profitable, or will not result in losses. The previous results of any trading system published by Wahed, through the Website or otherwise, do not indicate future returns by that system, and do not indicate future returns that will be realized by you.

Penafian Program Jemputan (2.0)

Pengguna Menghantar Jemputan ("Perujuk") - Pendedahan Jemputan:

Tawaran ini hanya sah untuk akaun individu baru dengan Wahed Technologies Sdn. Bhd. ("Wahed"). 

Wahed akan menghantar satu e-mel jemputan rasmi dan sebanyak dua kali peringatan kepada setiap rakan yang anda jemput. Kami juga akan memberitahu mereka, bahawa anda telah mengesyorkan mereka untuk menjadi pelanggan Wahed. 

Syarat kelayakan bonus

Anda sebagai Perujuk mestilah : 

 1. Buka dan danakan akaun Wahed* anda.
 2. Merujuk sekurang-kurangnya dua (2) rakan anda yang bukannya pengguna Wahed dengan kod rujukan anda ("kod rujukan").
 3. Kekal sebagai pengguna aktif* sepanjang tempoh pengagihan Bonus.


Rakan anda yang Dirujuk mestilah: 

 1. Buka akaun Wahed* dengan kod rujukan anda.
 2. Mendanakan akaun Wahed dalam tempoh 30 hari dari tarikh dirujuk.
 3. Kekal sebagai pengguna aktif* sekurang-kurangnya 30 hari (sebagai "Akaun Baru yang Layak").

Penyertaan anda dalam program jemputan tertakluk kepada terma dan syarat berikut: 

Usaha anda dalam mendapatkan pelanggan bagi pihak Wahed akan terhad kepada undangan yang dibuat kepada individu yang anda kenali secara peribadi dengan menghantar jemputan rujukan kepada individu tersebut melalui platform digital Wahed.

Bagi setiap dua (2) Akaun Baru Yang Layak yang memenuhi syarat di bawah tawaran rujukan ini, Wahed akan mendepositkan RM40 dana bonus ke dalam akaun Wahed anda apabila semua kriteria kelayakan dipenuhi, dan juga akan mendepositkan RM10 dana bonus ke dalam akaun Wahed yang anda rujuk.

Untuk mengelakkan pengecualian bonus akaun promosi, akaun Wahed anda harus kekal aktif dengan baki minimum sekurang-kurangnya RM 100 selama sekurang-kurangnya 30 hari dari tarikh akaun tersebut dibuka. Wahed tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau kegagalan yang dilakukan oleh Referee anda dalam mencipta Akaun Baru Yang Layak atau mematuhi sebarang keperluan lain untuk pemegang akaun Wahed.

Promosi ini tidak sah dengan sebarang tawaran lain dan tidak boleh dipindahkan. Promosi ini tidak boleh digabungkan dengan program rujukan lain yang ditawarkan oleh Wahed. Wahed berhak: (1) untuk mengubah atau menghentikan tawaran ini pada bila-bila masa, tanpa notis, (2) untuk membatasi jumlah bonus akaun yang anda layak menerima, (3) untuk menolak atau menuntut semula sebarang ganjaran promosi jika Wahed mendapati ia diperolehi dalam keadaan penipuan, maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap disediakan oleh Pelanggan, atau sebarang terma Perjanjian Pelaburan Pelanggan telah dilanggar. Wahed berhak untuk meminda, meminda atau menghentikan sebahagian atau kesemua terma dan syarat ini pada bila-bila masa dan tanpa notis.

Dengan menyertai program jemputan Wahed, anda bersetuju bahawa penyertaan anda akan mematuhi terma dan syarat yang dinyatakan di sini. Jika anda sedang menyertai program jemputan Wahed dan pernyataan sebelumnya menjadi tidak tepat, anda bersetuju untuk segera memberitahu Wahed di malaysiasupport@wahedinvest.com

Selanjutnya, anda dengan ini bersetuju bahawa Wahed tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kos, perbelanjaan atau kerosakan yang disebabkan oleh penyertaan anda dalam program rujukan dan anda akan mengganti rugi serta membebaskan Wahed daripada sebarang tuntutan, tindakan, liabiliti, kerugian, kecederaan atau kerosakan kepada anda atau mana-mana individu atau entiti lain, secara keseluruhannya atau sebahagiannya, secara langsung atau tidak langsung, atas alasan penyertaan anda dalam promosi. Wahed tidak bertanggungjawab atas pautan rujukan yang rosak, sebarang kesilapan, kelalaian, gangguan, kecacatan atau kelewatan dalam penghantaran, pemprosesan pesanan, atau komunikasi; gangguan teknikal atau mekanikal; kesilapan dalam terma ini, kesilapan dalam pemprosesan manusia; kegagalan peralatan elektronik, perkakasan komputer atau perisian; kerosakan kepada peralatan, perkakasan komputer atau perisian anda, atau maklumat yang tidak tepat, sama ada disebabkan oleh peralatan, pengaturcaraan, kesilapan manusia, atau faktor-faktor lain.

Pengguna yang menerima jemputan (“Dirujuk”)- Pendedahan Dirujuk:

Tawaran ini sah hanya untuk pengguna baru yang membuka akaun individu dengan Wahed Technologies Sdn. Bhd. ("Wahed").  Pengguna yang memberi jemputan yang menghantar anda jemputan ini adalah pelanggan Wahed dan telah berbuat demikian melalui program rujukan Wahed. Jemputan rakan anda tidak melibatkan sokongan kepada Wahed atau kenyataan kepuasan terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh Wahed. Jika anda layak, Wahed akan mendepositkan RM10 dana bonus ke dalam akaun Wahed anda selepas 30 hari akaun anda aktif dan didanai dengan sekurang-kurangnya RM300. Wahed juga akan mendepositkan RM20 dana bonus ke dalam akaun Pengesyarah selepas akaun anda aktif dan didanai selama 30 hari.

Syarat kelayakan bonus

Anda sebagai yang Dirujuk, mestilah : 

 1. Buka akaun Wahed * dengan Kod Rujukan.
 2. Danakan akaun Wahed dengan dana sekurang kurangnya RM 300.
 3. Kekal sebagai pengguna aktif* sekurang-kurangnya 30 hari (sebagai "Akaun Baru yang Layak").

Wahed is not responsible for any incorrect entries or other failures on your part to meet the requirements for qualifying for the promotional account bonus. 

Wahed tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan entri yang tidak tepat atau kegagalan anda untuk memenuhi keperluan bagi layak menerima bonus akaun promosi.

Promosi ini tidak sah dengan sebarang tawaran lain dan tidak boleh dipindahkan. Wahed berhak untuk menghentikan tawaran ini pada bila-bila masa dan menolak atau menuntut semula bonus akaun promosi jika Wahed menentukan ia diperolehi dalam keadaan penipuan, maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap disediakan semasa membuka akaun, atau jika mana-mana terma Perjanjian Pengurusan Pelaburan Pelanggan telah dilanggar. Anda boleh melihat Perjanjian Pengurusan Pelaburan di Pautan Ini.


Footnotes

*Wahed account is opened upon fulfilling all the onboarding requirements (KYC)
**Active client means that the account has a minimum of RM 100.


Disclaimer :
All investments involve risks, including the possibility of losing the money you invest, and the track record does not guarantee future performance. The history of returns, expected returns, and probability projections is provided for informational and illustrative purposes, and may not reflect actual future performance. Wahed is not responsible for liability for your trading and investment decisions. It should not be assumed that the methods, techniques, or indicators presented in this product will be profitable, or will not result in losses. The previous results of any trading system published by Wahed, through the Website or otherwise, do not indicate future returns by that system, and do not indicate future returns that will be realized by you.

User Sending the Invite (“Referrer”) - Referral Disclosure

This offer is valid only for new, individual accounts with Wahed Technologies Sdn. Bhd. (“Wahed”).

Wahed will send one formal invitation email and up to two reminders to each friend you refer (“Referee”) including disclosure, that you have recommended them to become a new Wahed client.

To qualify for the promotional account bonus:

As the Referrer you must :

 1. Successfully open and fund your Wahed account*.
 2. Invite at least two (2) friends who are presently not clients of Wahed with your referral code (“Referral Code”).
 3. Remain an active client** during the period of the Bonus disbursement.


Your referred friends (Referee) must:

 1. Open a Wahed account* using their designated referral code from your invitation, 
 2. Fund the account within 30 days of receiving the invitation, and 
 3. Remain an active client** for at least 30 days (a “Qualifying New Account'').

Your participation in the referral program is subject to the following terms and conditions

Your efforts in soliciting clients on behalf of Wahed will be limited to invitations made to individuals known personally to you by electronically sending such individuals a referral invitation via the Wahed digital platform. For every two (2) Qualifying New Accounts who meet the conditions stipulated under this Referral offer, Wahed will deposit RM40 of bonus funds into your Wahed account* when all the qualifying criterias are met, and will also deposit RM10 of bonus funds into your referee's Wahed account.

To avoid forfeiture of the promotional account bonus, your Wahed account must remain open and funded with a minimum balance of at least RM 100 for at least 30 days from the date such account is opened. Wahed is not responsible for incorrect entry or other failures on the part of your referee in creating a Qualifying New Account or complying with any other requirements  for Wahed account holders.

This promotion is not valid with any other offers and is non-transferrable. This promotion may not be combined with other referral programs offered by Wahed. Wahed reserves the right to: (1) change or terminate this offer at any time, without notice, (2) to limit the amount of account bonuses you are eligible to receive (3) to refuse or recover any promotion award if Wahed determines that it was obtained under fraudulent circumstances, that inaccurate or incomplete information was provided by a Client, or that any terms of the Client Investment Agreement have been violated. Wahed reserves the right to modify or amend or terminate part of all of these terms and conditions at any time and without notice.

By participating in the Wahed referral program you agree that your participation will conform to the terms and conditions specified herein. If you are currently participating in the Wahed referral program and the preceding representations become inaccurate, you agree to immediately inform Wahed at malaysiasupport@wahedinvest.com
Furthermore, you hereby agree that Wahed will have no liability for any cost, expenses or damages caused by your participation in the referral program and that you will indemnify and hold Wahed harmless against any claim, action, liability, loss, injury, or damage to you or any other person or entity due in whole or in part, directly or indirectly, by reason of your participation in the promotion. Wahed is not responsible for faulty referral links, any error, omission, interruption, defect or delay in transmission, order processing, or communication; technical or mechanical malfunctions; errors in these terms, in any human-processing error; failures of electronic equipment, computer hardware or software; damage to your equipment, computer hardware or software, or inaccurate information, whether caused by equipment, programming, human error, or otherwise.

User Receiving the Invite (“Referee”) - Referee Disclosure:

This offer is valid only for new clients who open individual accounts with Wahed Technologies Sdn. Bhd. (“Wahed”). The referrer who sent you this invitation is a Wahed client and has done so through Wahed’s referral program. Your friend’s referral does not constitute an endorsement of Wahed or a statement of satisfaction with the services provided by Wahed. If you qualify, Wahed will deposit RM10 of bonus funds into your Wahed account after 30 days of your account being active and funded with a minimum of RM300. Wahed will also deposit RM20 worth of bonus funds into the Referrer’s account after your account has been active and funded for 30 days.

To qualify for the promotional account bonus:

As the Referee, you must :

 1. Open a Wahed account* with a Referral Code.
 2. Fund the account with at least RM300
 3. Remain an active client** for at least 30 days (a “Qualifying New Account'').


Wahed is not responsible for any incorrect entries or other failures on your part to meet the requirements for qualifying for the promotional account bonus.

This promotion is not valid with any other offers and is non-transferrable. Wahed reserves the right to terminate this offer at any time and to refuse or recover any promotional account bonus if Wahed determines that it was obtained under fraudulent circumstances, that inaccurate or incomplete information was provided in opening the account, or that any terms of the client Investment Management Agreement that has been violated. You may view the Investment Management Agreement at Click Here.

Footnotes
*Wahed account is opened upon fulfilling all the onboarding requirements (KYC)
**Active client means that the account has a minimum of RM 100.

Disclaimer : All investments involve risks, including the possibility of losing the money you invest, and the track record does not guarantee future performance. The history of returns, expected returns, and probability projections is provided for informational and illustrative purposes, and may not reflect actual future performance. Wahed is not responsible for liability for your trading and investment decisions. It should not be assumed that the methods, techniques, or indicators presented in this product will be profitable, or will not result in losses. The previous results of any trading system published by Wahed, through the Website or otherwise, do not indicate future returns by that system, and do not indicate future returns that will be realized by you.


BAHASA MALAYSIA
Program Jemputan (Pendedahan 2.0)

Pengguna Menghantar Jemputan ("Perujuk") - Pendedahan Jemputan:

Tawaran ini hanya sah untuk akaun individu baru dengan Wahed Technologies Sdn. Bhd. ("Wahed").
Wahed akan menghantar satu e-mel jemputan rasmi dan sebanyak dua kali peringatan kepada setiap rakan yang anda jemput. Kami juga akan memberitahu mereka, bahawa anda telah mengesyorkan mereka untuk menjadi pelanggan Wahed.

Syarat Kelayakan

Anda sebagai Perujuk, mestilah :

 1. Buka dan danakan akaun Wahed* anda.
 2. Merujuk sekurang-kurangnya dua (2) rakan yang bukan pengguna Wahed dengan kod rujukan ("Kod Rujukan") anda.
 3. Kekal sebagai pengguna aktif** sepanjang tempoh pengagihan Bonus.

Rakan anda yang dirujuk ("Dirujuk"), mestilah:

 1. Buka akaun Wahed* dengan Kod Rujukan anda.
 2. Danakan akaun Wahed dalam tempoh 30 hari menerima rujukan
 3. Kekal sebagai pengguna aktif** sekurang-kurangnya 30 hari (sebagai "Akaun Baru Yang Layak")

Penyertaan anda dalam program jemputan tertakluk kepada terma dan syarat berikut:


Wahed tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan entri yang tidak tepat atau kegagalan anda untuk memenuhi keperluan bagi layak menerima bonus akaun promosi.
Promosi ini tidak sah dengan sebarang tawaran lain dan tidak boleh dipindahkan. Wahed berhak untuk menghentikan tawaran ini pada bila-bila masa dan menolak atau menuntut semula bonus akaun promosi jika Wahed menentukan ia diperolehi dalam keadaan penipuan, maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap disediakan semasa membuka akaun, atau jika mana-mana terma Perjanjian Pengurusan Pelaburan Pelanggan telah dilanggar. Anda boleh melihat Perjanjian Pengurusan Pelaburan di Pautan Ini.

Notakaki
*Akaun Wahed yang dibuka dan memenuhi segala syarat pembukaan akaun (KYC).
**Pengguna aktif bermaksud akaun yang mempunyai baki minimum RM 100.

Penafian : Semua pelaburan melibatkan risiko, termasuk kemungkinan kehilangan wang yang anda laburkan, dan rekod prestasi tidak menjamin prestasi masa depan. Sejarah pulangan, jangkaan pulangan, dan unjuran kebarangkalian disediakan untuk tujuan maklumat dan ilustrasi, dan mungkin tidak mencerminkan prestasi masa depan yang sebenarnya. Wahed tidak bertanggungjawab terhadap liabiliti untuk keputusan perdagangan dan pelaburan anda. Ia tidak harus diandaikan bahawa kaedah, teknik, atau penunjuk yang dibentangkan dalam produk ini akan menguntungkan, atau tidak akan mengakibatkan kerugian. Hasil terdahulu mana-mana sistem perdagangan yang diterbitkan oleh Wahed, melalui Laman Web atau sebaliknya, tidak menunjukkan pulangan masa depan oleh sistem itu, dan tidak menandakan pulangan masa depan yang akan direalisasikan oleh anda.


Start your journey to wealth

Our halal investments are structured in accordance with the strictest Islamic principles